“عاجل” دو نسخه “فارسي” و”انگليسي” را راه اندازي كرد

روزنامه الكترونيكي “عاجل”، دو شنبه 15 آوريل دو نسخه فارسي وانگليسي را راه اندازي كرده است، كه با آن دو نسخه تلاش مي كند يك پنجره را براي اهل هر دو زبان تهيه ميكند تا اهل اين زبان ها با رويداد ها وواقيعت هاي وابسته به پادشاهي عربستان سعودي وهم مسائل منطقه اي وبين الملل را بطور مستقيم آشنايي شوند.

روزنامه عاجل از طريق دو نسخه جديدش خدمات رسانه اي كلي را تأمين مي كند كه اين خدمات با مقررات حرفي پايدار هستند وزمينه هاي گوناگون را پوشش مي كنند واين باتكا با تجربه طولاني اش در اين زمينه وموقعيتش در فضاي مجازي.

“عاجل” از زمان تأسيسش در سال 2007 طي نخستين موجه رسانه الكترونيكي سعودي در ايجاد حضور پيوسته وبا اثر موفق شد كه با اين موفقيت توانست به موقعيت بالا ميان همه سايت هاي خبري در كشور برسد، وهم حضورش در بين پربيننده ترين روزنامه هاي حوزه خليج عربي.

سردبير روزنامه عاجل، آقاي سلطان المالكي، توضيح داد كه راه انداري نسخه انگليسي خواسته روزافزون اهل زبان غير عربي را محقق ميكند كه هدفش آشنايي با پادشاهي سعودي بطور درست است وهم براي فهميدن مواضع سعودي درباره مسائل ورويدادهاي گوناگون در عوض اتكا با رسانه هاي فاقد اطلاعات درست است وبسياري از موارد ديگر آشنايي ندارد.

المالكي هم نسخه فارسي عاجل را بعنوان پنجره اهل اين زبان مهم دانست تا با واقعيت واطلاعاتي كه به آنها بعلت گوناگون نمي رسند بعلت گوناگون آشنايي شوند وافزود كه مطالعات مقدماتي نشان داد كه فضاي كنوني نياز بيشتر به اين پنجره دارد همزمان با فرصت موفقيت آن.

المالكي اشاره كرد كه تهيه راه اندازي اين ده نسخه بيشتر از شش ما طول كشيد، وتوضيح داد كه شركت نشر الكترونيكي “ايجاز” كه عاجل را صادر ميكند همه امكانات دبيري وفناوري را تأمين كرد تا برداشتن اين گام مهم در مسيرش را تضمين كند.

ممکن است شما دوست داشته باشید