اکنون رقیب جدی ایران در حوزه ساختمان عراق ترکیه است
اکنون رقیب جدی ایران در حوزه ساختمان عراق ترکیه است

ایران فرصت در بازار ساختمان عراق را از دست مى دهد

یک فعال بازار سنگ ساختمانی ایران گفت: رقبای ایران در صنعت ساختمان اکنون سعی دارند بازار ساختمان عراق را از ایران بگیرند ودر این شرایط برخی از شرکت‌ها در تحویل دیرهنگام ویا کم‌فروشی اجناس عملکرد نامناسب دارند.

سید مهدی کسائی فر روز دوشنبه ودر حاشیه دومینهمایش ونمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در تهران به موانع صادرات صدور خدمات فنیومهندسی اشاره کرد وگفت: "ایران اکنون به برخى کشورها سنگ ساختمانی ومصالحصادر می ‌کند اما اعتماد صد درصدی به شرکت های ایرانی در بازارهای خارجی وجودندارد".

وی با اشاره به اظهارات وزیر راه درباره اینکهلازم است بخش خصوصی در بازار کشورهای خارجی اعتمادآفرینی کند، گفت: "اکنون رقیبجدی ما در حوزه ساختمان کشور ترکیه است که سعی دارد بازار عراق را از ایران بگیرد.ما در مقابل شرکتهای ترک که در زمینه صنعت ساختمان فعال هستند هم موانع قانونی وهمموانع اینچنینی داریم".

وى ادامه داد: "ضمن توجه به بازار داخلی  تلاش داریم در حوزه ساخت و ساز از فرصت هایی کهکشورهایی مثل عراق وسوریه در اختیار ما گذاشتند استفاده کنیم اما برخی قوانین خالقالساعته در حوزه صادرات به شرکت های خصوصی صدمه می زند".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa