ایران.. موانع بانکی بر سر راه کارآفرینی وخود اشتغالی زنان
ایران.. موانع بانکی بر سر راه کارآفرینی وخود اشتغالی زنان

ایران.. موانع بانکی بر سر راه کارآفرینی وخود اشتغالی زنان

عضو فراکسیون کارگری مجلس شوراى اسلامى می‌گویدبانک‌ها به زنانی که قصد کارآفرینی یا فعالیت در زمینه تعاونی را دارند، وام نمی‌دهند.اين در حالى كه سهم تعاون در اقتصاد ایران ۲۵درصد است وتنها ۱۰ تا ۱۲ درصد فعالیت‌هایتعاونی‌ها را زنان برعهده دارند.

به گزارش "دويچه وله فارسى"، خاطرهاستاد رضایی، رئیس "کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران" می‌گوید  تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد فعالیت تعاونی‌ها را زنان بر عهده دارند. این در حالی است که تعاونی‌ها،بهترین بستر کارآفرینی و اشتغال زنان به ویژه در کشورهای رو به توسعه معرفی می ‌شوند.

در برنامه پنجم توسعه، سهم تعاون در اقتصاد ایران۲۵ درصد پیش‌بینی شده بود اما این رقم تا پایان سال ۹۴ محقق نشد. بخش تعاون، یک حوزه اشتغال‌آفرینمحسوب می‌شود وحد نصاب یاد شده، در برنامه ششم نیز تمدید شده است. بهمن عبداللهیرئیس "اتاق تعاون ایران" می‌گوید هنوز فاصله زیادی برای دستیابی به اینرقم وجود دارد.

اسفند سال ۹۷، معاون امور تعاون وزارت کار، میزان تعاونی‌‌های زنان در سراسر کشور را ۱۰هزار مورد عنوان کرد وگفت رویکرد کلی این است کهتسهیلاتی از دولت برای گسترش این تعاونی‌ها یا بازاریابی برای محصولات تولیدی زنانروستایی اختصاص داده شود.

اما فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون کارگری مجلس می‌گویدموانعی بر سر راه فعالیت زنان برای تشکیل تعاونی‌ها وجود دارد؛ از جمله آن که نمی‌توانندوام بگیرند.

سهم زنان از کل بازار اشتغال ایران به ۲۰ درصد هم نمی‌رسد. سهم تعاون از کل اقتصاد ایران یکچهارم است وشمار مردان فعال در بازار کار ۴ برابر زنان.

معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری، اهدافیچون تکثیر انجمن‌های کارآفرینی زنان، توزیع ۱۸میلیارد تومان تسهیلات در روستاها برای سرمایه‌گذاری زنان وشبکه‌سازی برایاشتغال زنان را پیشنهاد کرده است. اهدافی که با استناد به محدودیت‌های بودجه سال ۹۸ زمین مانده‌ اند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa