بیکاری ۱۴۰ هزار کارگر بنگاه‌های اقتصادی ایران را تهدید می‌کند
بیکاری ۱۴۰ هزار کارگر بنگاه‌های اقتصادی ایران را تهدید می‌کند

بیکاری ۱۴۰ هزار کارگر بنگاه‌های اقتصادی ایران را تهدید می‌کند

با افزایش بحران اقتصادی در ایران، صدها واحد تولیدی با مشکل روبرو شده‌اند. هزاران کارگر این واحدها با این خطر روبرو هستند که شغل خود را از دست بدهند وبه صف طویل بیکاران بپیوندند.

به گفته‌ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، یک هزار و۲۶۲ بنگاه اقتصادی ایران «مشکل‌دار» هستند. کریم باوری تعداد کارگران این بنگاه‌ها را ۱۴۰ هزار تن اعلام کرده است.

کریم باوریمدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار، دوشنبه ۲۳ مرداد، با ارائه این آمار ادعا کرد که با فعالیتکارگروه‌های تسهیل ورفع موانع تولید در استان‌ها موانع تولید بخشی از کارخانه‌هابرطرف وامنیت شغلی کارگران آن‌ها تضمین شده است.

باوری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) در کنار ارائه این آمار اعلام کرده است که از اسفند سال ۹۷ تا کنون تعداد واحدهای مشکل‌دار از ۱۳۵۱ به ۱۲۶۲ بنگاه کاهش یافته واین تاثیر کار کارگروه‌های تسهیل ورفع موانع تولید در استان‌ها است که در سال ۹۷ بیش از دو هزار جلسه برای بررسی وضعیت بنگاه‌ها تشکیل داده‌اند.

مدیرکل حمایتاز مشاغل وزارت کار البته از تعداد کارگاه‌های «مشکل‌دار» که در این بازه زمانی باتوقف کامل تولید روبرو ویا تعطیل شده‌ وکارگرانشان بطور دسته‌جمعی اخراج شده‌اند،سخنی نگفته است.

رکود اقتصادی،کاهش ارزش ریال، کمبود سرمایه در گردش واثرات تحریم‌ها بر تهیه مواد اولیه بسیاریبخشی از واحدهای تولیدی را با مشکل ادامه فعالیت روبرو کرده وبه توقف فعالیت بسیاریاز پروژه‌های دولتی منجر شده است. سرمایه‌داران بخش خصوصی در مواردی نیز واحدهایتولیدی را به بهانه موارد فوق تعطیل ومکان آن را تغییر کاربری می‌دهند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa