در پیروى از تحریم‌هاى آمریکا عليه تهران
در پیروى از تحریم‌هاى آمریکا عليه تهران

دو بانک ایتالیایى حساب ایرانى‌ها را بسته مى كند

دوبانک ایتالیایى در پیروى از تحریم‌هاى آمریکا براى مشتریان ایرانى خود، چه دانشجو وچهافراد مقیم در آن کشور یا محدودیت‌هایى قائل شده ‌اند ویا حساب آنها را مسدود کرده‌اند.

شعبه‌هاى این دو بانک از ایرانیان صاحب حساب در این بانک‌ها خواسته‌ اند منبع درآمدشان را با ارائه مدرک ثابت کنند. بانک‌هاى ING Direct و Intesa Sanpaolo محدودیت‌هاى سنگینى براى ایرانى‌ها ایجاد کرده‌ اند.

ایندو بانک در ایتالیا، این هفته ایرانیان ساکن آن کشور را شامل تصمیمات جدید کرده ‌اند.به گزارش یورو نیوز، این بانک‌ها از مراجعین ایرانى خواسته ‌اند مدارک مربوط به شغلومنبع درآمدشان را ارائه دهند.

یکىاز مشتریان این بانک به نام حسینى گفته، بانک از من خواسته ظرف دو روز حساب خود راببندم. در حالى که حقوق ماهانه من به این حساب واریز مى‌شود. هیچ معامله‌اى نیز انجامنداده‌ام، حواله‌اى هم به خارج کشور نداشته‌ام که سوء ظن ایجاد کند، جز اینکه ایرانىهستم.

نینایک ایرانى دیگر که در ایتالیا زندگى مى ‌کند، چنین مسئله‌اى را تجربه کرده وگفته: "بعداز بسته شدن حسابم به سفارت ایران‌نامه نوشتم. اما وقتى بعد از پنج ماه جوابى دریافتنکردم، موضوع را پیگیرى قضایى کردم".

وىادامه داد: "پاسخ بانک این بود که چون تابعیت ایرانى دارم، مسدود شدن حسابم بهدستور بانک مرکزى ایتالیا بوده به دلیل نظارتش براى پولشویى عمومیت دارد".

خانمدیگرى که از ١۵سال پیش ساکن ایتالیاست هم به یورو نیوز گفته، وقتى ازبانک دلیل لغو حسابم را پرسیدم، جواب دادند مشترى فقط مى‌ تواند از تصمیم نهایى مطلعشود وبانک تعهدى براى دادن توضیح ندارد.

یکبانک دیگر ایتالیایى، Bank Carige نیز اخیرا به برخى از مشتریانخود که حدود ١٠٠ نفر هستند نامه‌اى نوشته وآنها را از تصمیم خود مبنى بر مسدود کردنحساب‌هایشان آگاه کرده است.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa