مركز آمار ايران
مركز آمار ايران

رئيس مركز آمار ايران از دروغگويي آمارهاي تورم وگراني خبر داد

رئيس مركز آمار ايران ، امیدعلی پارسا، مي گوید آمارهای اين مرکز و شاخص تورم، میزان گرانی را نشان نمی‌دهند. وبه‌ گفته او برغم اينكه نرخ تورم ۳۱ درصد اعلام شده، هزینه زندگي برای خانواده ايراني افزایش ۵۱،۴ درصدي داشته ودر سيل اخیر حدود نیم درصد مردم همه دارايي خود را از دست داده‌اند.

مركز آمار ايران كه مؤسسه دولتي ووابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور است از معدود مراجع رسمي برای تهيه، اعلام وانتشار آمارهاي رسمي كشور محسوب مي شود كه آمارهای این مرجع اصلي‌ترین مورد استناد در سیاست‌گذاری‌ها وهمچنین اظهارنظرهای مسئولان و مقامات وهمچنین تحلیل‌گران اقتصادي هستند.

در این میان تكيه آمارهای رسمي به متوسط آماری وخوددارياز اعلام آمارهای جزيي يكي از مواردی ست كه به ارائه تصویر نادرست وغير دقیق مي‌انجامد.

رئیس مركز آمار ايران با قبول اين مسئله مي‌گوید آمارهای منتشر شده توسط مركز آمار تصوير دقيقي از گراني در کشور ارائه نمی‌دهند.

به نوشته خبرگزاري تسنیم وابسته به سپاه پاسداران،اميد علي پارسا در مورد ابهام موجود در آمارهای مرتبط با تورم می‌گوید این آمارهاتنها به میانگین شاخص‌هاي مختلف اشاره دارند وبیش از اينكه وضعيت نقاط مختلف ايرانوواقعیت موجود در اين مناطق را پوشش دهند، بر معیار‌ها وروش‌هاي علم آمار تكيه ميكنند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa