وى گفت "در ایران زیرساخت‌ها وشرایط پذیرش سرمایه‌گذارى خارجى وجود ندارد"
وى گفت "در ایران زیرساخت‌ها وشرایط پذیرش سرمایه‌گذارى خارجى وجود ندارد"

مقام ایرانى: شرایط صنایع کشور، خودکشى صنعتى است

رئیس اتاق بازرگانى ایران وآلمان، بوطاق خانبداغى، ‌گفت مایه تاسف است که مسئولان کشور به راه‌هاى جلوگیرى از سقوط اقتصاد توجه نمى‌ کنند وشرایط صنایع ایران در حال حاضر، خودکشى صنعتى است.

به گزارش روزنامه "كيهان.لندن"، بوطاقخانبداغى افزود: "جو سیاسى واقتصادى امروز کشور این درس را مى ‌دهد که چگونهاقتصاد سالم وبه‌روز مى ‌توان داشت. بنابراین براى جلوگیرى از سقوط اقتصادى بایدبطور قاطع تصمیم گرفت.

خانبداغى توضيح داد که "رفتار ما با سرمایه‌گذاراننشان داده در ایران زیرساخت‌ها وشرایط پذیرش سرمایه‌گذارى خارجى وجود ندارد وچنیناقتصادى راه به جایى نمى ‌برد. اقتصاد باید آزاد باشد ونفس بکشد".

وى افزود: "در آلمان دیدیم که پس از جنگ جهانىدوم زنان ومردان چگونه آجر مى ‌سائیدند که خانه بسازند. اما امروز شاهد هستیم که اینکشور براى دهمین سال پیاپى، اولین صادر کننده در جهان است".

وى ادامه داد: "اقتصاد را باید به بخش خصوصىسپرد واین بخش است که مى ‌تواند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد وبه جلو ببرد. وظیفهدولت ورود به تولید وتجارت نیست اما متاسفانه شاهد آن هستیم که سیستم دولتى نمى‌ خواهدخود را از تولید کنار بکشد".

به نظر نایب رئیس اتاق بازرگانى ایران وآلمان، یکىاز دلایل عقب‌ماندگى ایران در تولید، این است که دولت اصرار دارد از صفر تا صد،محصولات را خودش تولید کند. در حالى که این کار عملى نیست وبه همین دلیل در بسیارىصنایع دچار عقب‌ماندگى هستیم.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa