همزمان با وضعیت کسادی صنعت گردشگرى
همزمان با وضعیت کسادی صنعت گردشگرى

هشدارها در مورد پيامدهاى بحران بنزين: جهانگردی فلج می‌ شود

رییس جامعه راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی، علی صدرنیا، درمورد پيامدهاى بحران بنزين هشدار داد وگفت: اگر به سفر ویا گردشگری سهمیه ویژه بنزین اختصاص داده نشود، این صنعت فلج می‌ شود.

علی صدرنیا با بیان این‌که طرح سهمیه‌بندی بنزینهیچ نگاهی به بخش‌های خدماتی وحمل ونقل گردشگری نداشته است، به خبرگزارى "ایسنا"گفت: ما با گروهی از راهنمایان گردشگری روبرو هستیم که با وسیله نقلیه شخصی خود بهگردشگران خدمات می ‌دهند".

صدرنیا افزود: "راننده‌های ون وخودروهای سواریهم هستند که ناچارند سه برابر هزینه سابق برای بنزین بپردازند، درحالی ‌کهدستمزدشان نسبت به قبل تفاوتی نکرده وباید هزینه اضافی سوخت را از جیب بپردازند".

وی ادامه داد: "این مشکل در دو نشست مجزا باوزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی  مطرح شد که نظر ایشان هم بر حل آن بود اما در عینحال تاکید کردند باید ساز وکاری طراحی شود که درصورت تخصیص سهمیه ویژه بنزین بهگردشگری، هیچ شائبه‌ای ایجاد نشود".

رییس جامعه راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی بیانکرد: "شاید موضوع بنزین همین حالا حاد نباشد، ولی به محض این‌که وارد فصل سفردر ایران شویم، قطعا این معضل بیشتر به چشم می‌آید. اگر این سهمیه ویژه اختصاص نیابدبخشی از بدنه گردشگری فلج می ‌شود".

صدرنیا اضافه کرد: "پیشنهادی هم مطرح شد کهشرکت‌های حمل ونقل گردشگری با مجوز این وزارتخانه راه‌اندازی شود تا درصورت توافق،سهمیه ویژه بنزین به این شرکت‌ها واتومبیل‌های در اختیار آن‌ها که پلاک گردشگری دریافتخواهند کرد، اختصاص یابد".در همين راستا، تعدادی از هتلدارها در ایران نسبت به خسارت ناشی از قطع شدناینترنت اعتراض دارند وگفتند قطع  اینترنتدر حالی خسارت قابل توجهی به آنها وارد کرده که مالیات وهزینه‌های زیادی نیز به دلیلوضعیت کسادی صنعت توریسم به آنها تحمیل شده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa