کاهش شديد بودجه ایران بخاطر افت درآمدهای دولت
کاهش شديد بودجه ایران بخاطر افت درآمدهای دولت

کاهش شديد بودجه ایران بخاطر افت درآمدهای دولت

در راستاي بحران اقتصادي، دو مقام ارشد دولت ایران از کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی خرج ودخل بودجه كشور در سال جاری نسبت به قانون مصوب بودجه ۹۸ خبر داده‌ اند.

علی ربیعیسخنگوی دولت روز ۱۵ تیرماه در یادداشتی در روزنامه ایران گفته بود دو تصمیم مهم اقتصادیدر دولت گرفته شد: یکی صرفه‌جویی در مصارف بودجه‌ای، به طوری‌که امسال درآمدهایبودجه‌ای از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان (مصوب مجلس) به ۳۸۶ هزار میلیارد تومانکاهش پیدا کرده است؛ یعنی ۶۲ هزار میلیارد تومان از مصارف باید کاهش یابد.

وی گفت دومیتصمیم دوم درباره تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است که طبق آن به سرمایه‌گذارانیکه در کشور معادل ۲۵۰ هزار یورو در قالب ساختمان، تولید، سهام وکشاورزی وغيره سرمایه‌گذاریکنند اجازه اقامت پنج ساله در ایران داده می‌شود که تأثیرات دراز مدتی در اقتصادبرجای خواهد گذاشت.

خبرگزاری ایسناروز یکشنبه ۱۶ تیرماه نیز همین ارقام را از قول محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه وبودجهبازتاب داده است.

به نظر می‌رسدافت چشمگیر درآمدهای نفتی باعث شده است دولت ایران، حساب دخل و خرج بودجه را تعدیلکند. اگر قیمت ۱۳۰۰۰ هزار تومان برای هر دلار در روز یکشنبه را مبنا قرار دهیم، رقم کاهش یافتهبودجه ایران در سال جاری تقریبا معادل چهار میلیارد و۷۶۹ میلیون دلار خواهد بود.

بر اساسقانون بودجه سال ۹۸، سقف منابع بودجه حاصل از صادرات نفت ۱۵۸ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa