دولت حسن روحانی آبان ماه ۹۸ ضمن افزایش دویست درصدی قیمت بنزین فاجعه‌ای جانى ومالى در جامعه به وجود آورد
دولت حسن روحانی آبان ماه ۹۸ ضمن افزایش دویست درصدی قیمت بنزین فاجعه‌ای جانى ومالى در جامعه به وجود آورد

گزارش: اعتراض‌ها در ایران احتمالا تکرار می‌ شود

نشریه آمریکایی "فارن افرز" در گزارشی به اعتراض‌های اخیر در ایران پرداخته است. به نوشته گزارشگران این نشریه، اعتراض‌های اخیر در ایران تنها اعتراض به گران شدن بنزین نبوده وبه لحاظ جغرافیایی گسترده وخاستگاه آن هم فراتر از کاستی‌های حاد اقتصادی بوده است.

در این گزارشهمچنین آمده است که سرکوب‌ها به حل مشکلات عمیق که ایرانی‌ها را به خیابان آوردهاست، منجر نخواهد شد وتکرار اعتراض‌ها محتمل است. یافته‌های این گزارشنشان ميدهد که بیش از ۲۰ درصد از شهرستان‌های کل کشور، در جریان اعتراض‌های اخیر دست‌کم یک روزشاهد اعتراض یا تظاهرات بودند.

به ‌باور نویسندگاننشریه فارن افرز، توزیع جغرافیایی اعتراض‌ها در ایران، سرنخ روشنی از آنچه کهاتفاق افتاده است به دست ميدهد. مناطقی که نسبت‌به افزایش بهای سوخت اعتراض کرده‌اند،دقیقا همان مناطقی بودند که از برنامه‌های درازمدت دولت برای توسعه در ایران، بیشترینبهره‌‌ را برده‌ اند.

به نوشته نشریهفارن افرز، "ارزیابی‌ها نشان ميدهد که جوانان به خاستگاه اعتراض‌های ضد دولتیدر ایران تبدیل شده‌اند" وتا هنگامی که "حکومت به خواست‌ها ونیازهای آن‌هاتوجه نکند، احتمال تکرار این ناآرامی‌ها در آینده وجود خواهد داشت".

بر اساس داده‌هایاین گزارش، شهرستان‌هایی که نرخ پایین‌تر مشارکت در انتخابات را داشته‌ اند، بیشترمحتمل بوده است که شاهد یک روز اعتراض باشند ونرخ مشارکت در انتخابات‌ در مناطقیکه شاهد اعتراض‌ بوده ‌اند.

نویسندگان نشریه فارن افرز نتیجه گرفته ‌اند در مناطقی از ایران که نارضایتی‌های اقتصادی، با ناامیدی از کل نظام حاکم همراه بوده، این وضعیت به بروز اعتراض‌ انجامیده است. آن‌ها در تفسیر این یافته آورده ‌اند که مشکلات اقتصادی، ناامیدی از کل نظام را به فعالیت‌های اعتراض‌آمیز تبدیل می‌ کند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa