گزارش دولتی: کرونا حدود پنج میلیون ایرانى را به بیکاری تهديد مى كند
به گفته اين گزارش "اشتغال پس از گسترش ويروس كرونا بحرانی خواهد بود"

گزارش دولتی: کرونا حدود پنج میلیون ایرانى را به بیکاری تهديد مى كند

گزارش دولتی اززبان معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ایران هشدار داده که حدود پنجمیلیون نفر از افراد شاغل در خطر از دست دادن شغل خود هستند ووضعيت اشتغال پس ازگسترش ويروس كرونا بحرانی خواهد بود.

به گزارش"ایران اينترنشنال"، در گزارش معاونت اقتصادی وزارت تعاون تاکید شده که شیوعکرونا سبب شده تا بازار کار از هر دو سمت عرضه وتقاضا تحت تاثير قرار گیرد وبیش ازچهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افراد شاغل در خطر از دست دادن شغل خود هستند.

در گزارشمعاونت اقتصادی وزارت تعاون آمده که "عرضه كار نيز چه به طور مستقيم با درگيرشدن بخشی از نيروی كار با بيماری وچه غيرمستقيم با اقدام‌ها خود محافظانه وكاهشتعاملات بازار كار با كاهش مواجه است".

در بخشی از اینگزارش که برآوردهای آن مربوط به روزهای پایانی اسفند ماه۹۸ است، آمده که "كسبوكارهایی كه بيشترين آسيب را از شیوع ویروس کرونا در ایران دیده‌اند تا پیش از شیوعاین ویروس به طور مستقیم محل اشتغال چهار میلیون و۸۳۸ هزار نفر بوده‌اند".

این گزارش بابیان اینکه این کسب ‌وکارها معادل ۲۰ درصد از اشتغال کل در ایران را به خود اختصاص داده‌اند،پیش‌بینی کرده که "كاهش فعاليت اين كسب وكارها بر اثر شیوع ویروس کرونااحتمالا منجر به بحران بيكاری شده وزندگی خانوارهای بسیاری را تحت تاثير قرار می ‌دهد".

این گزارش بااشاره به اینکه توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۹۷ رشد منفی چهار وشش دهمدرصدی داشته وبرای سال ۹۸ نيز پیش‌بینی رشد منفی هفت ودو دهم درصدی شده است، تاکید کرده کهاين دو رقم خود به اندازه كافی وضعيت نگران كننده توليد كشور را نشان می ‌دهند.

بنابر اینگزارش، در سمت تقاضا بسياری از گروه فعاليت‌ها با كاهش تقاضا مواجه شده‌اند وازناحيه شوک منفی تقاضا دسته فعاليت‌های بسياری در اقتصاد ايران با آسیب‌های جدیمواجه شده‌اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa