گسترش فقر در ایران: حدود ۱۲ میلیون نفر در سال ۹۷ گوشت قرمز وماهی نخوردند
گسترش فقر در ایران: حدود ۱۲ میلیون نفر در سال ۹۷ گوشت قرمز وماهی نخوردند

گسترش فقر در ایران: حدود ۱۲ میلیون نفر در سال ۹۷ گوشت قرمز وماهی نخوردند

نتایج یک نظرسنجی درباره میزان مصرف گوشت، مرغ وماهیدر میان خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت ایران طی سال ۱۳۹۷ اصلاً گوشتقرمز وحدود ۹ میلیون نفر اصلاً ماهی نخورده‌اند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اعلامکرده یک نظرسنجی درباره اندازه مصرف گوشت سفید وقرمز در سال گذشته برگزار کردهاست. این نظرسنجی در روزهای ۳۱ اردیبهشت ویکم خرداد ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کلکشور(اعم از شهر و روستا) انجام شده است.

ایسپا اعلام کرده است که "۲.۷ درصد پاسخ‌دهندگان پارسال هر روز گوشت قرمزخورده‌ اند. ۳۴.۹ درصد نیز چند روز در هفته، ۴۳.۴ درصد چند روز در ماه و۱۴.۲درصد پاسخ‌گویان چندبار در سال گوشت قرمز خورده‌اند."

همچنین بر اساس این نظرسنجی  ۴.۲ درصد پاسخگویانگفته‌ اند پارسال هر روز گوشت مرغ خورده‌اند. ۷۴.۸ درصد پاسخگویان چندروز در هفته، ۱۷.۷درصدشان چند روزدر ماه، ۱.۸درصدشان چند بار در سال گوشت مرغخورده ‌اند.

ایسپا اعلام کرده است که تنها شش‌ دهم درصد ازپاسخگویان پارسال هرروز ماهی خورده‌ اند. ۱۹.۷ درصد از پاسخگویانپارسال چندروز در هفته، ۳۹.۱درصدشان چند روز در ماه، ۲۹.۹درصدشان چند بار در سال ماهی خورده‌ اند.

نظرسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویانایران (ایسپا) نشان می‌دهد تقریبا از میان جمعیت ایران بیش‌ از سه‌ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر پارسال گوشت‌ قرمز، بیش‌ از ۹۷۰ هزار نفر گوشت مرغ وتقریباً ۹ میلیون نفر گوشت ماهی نخورده‌ اند.

گفتنی است تورم وگرانی در کنار ثابت ماندندستمزدها وموج گسترده اخراج ومعلق شدن شاغلان از کار موجب شده سبد معیشت خانوارهایایرانی کوچک‌تر شود ودر این میان مصرف مواد غذایی مانند گوشت، مرغ وبرخی سبزیجات ومیوه‌ها کاهش یابد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa