آلمان، فرانسه وبریتانیا ایران مسئول حمله به تاسیسات نفتی سعودى است
آلمان، فرانسه وبریتانیا ایران مسئول حمله به تاسیسات نفتی سعودى است

آلمان، فرانسه وبریتانیا: ایران مسئول حمله به تاسیسات نفتی سعودى است

آلمان، فرانسه وبریتانیا در بیانیه‌ای اعلامکردند که تردیدی در باره مسئولیت ایران در حمله به تاسیسات نفتی سعودى ندارند. سهکشور از ایران خواسته ‌اند که مذاکره در باره برنامه هسته‌ای وسیاست‌های منطقه‌ایخود را بپذیرد.

آلمان، بریتانیا وفرانسه در بیانیه مشترکی ایرانرا عامل اصلی حمله به تاسیسات نفتی آرامکو معرفی کردند. این بیانیه روز دوشنبه، اول مهر در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان مللدر نیویورک وبا امضای صدراعظم آلمان، نخست‌وزیر بریتانیا ورئیس جمهور فرانسه منتشرشد.

درين بیانیه سه کشور اروپایی آمده است: "واضحاست که ایران مسئول حمله به تاسیسات نفت سعودی است وهیچ توضیحی دیگری برای اینحملات وجود ندارد". اين کشورهاى اروپایی در ادامه بیانیه خود گفته ‌اند که اینحملات ضرورت دیپلماسی برای کاهش تنش‌ها با تعامل تمامی طرف‌ها را گوشزد می‌کند.

تروئیکای اروپایی در این بیانیه از ایران خواستندکه به کاهش تعهدات خود در این توافقنامه پایان دهد و به اجرای کامل آن بازگردد وهمچنینمی‌گویند زمان آن فرا رسیده که  تهرانچارچوبی از مذاکرات بلندمدت وجامع را بپذیرد که برنامه هسته‌ای ایران ونیز موضوعاتمربوط به امنیت منطقه‌ای، از جمله برنامه موشکی این کشور را شامل شود.

تا کنون سه کشور اروپایی در مسئول‌دانستن مستقیمایران در حمله بی‌سابقه روز ۱۴ سپتامبر به تاسیسات نفتی سعودى موضعیاحتیاط ‌آمیز داشتند. ولی روز دوشنبه ابتدا بوریس جانسون اتهام مستقیمی را متوجه ایرانکرد وساعاتی بعد بیانیه مشترک سه کشور اروپایی با اتهامی مشابه منتشر شد.

روز شنبه بیست وسوم شهریور، تاسیسات شرکت نفتیسعودى آرامکو، در استان‌های بقیق وخریص هدف حمله قرار گرفت كه شبه‌ نظاميان حوثیمسئولیت این حملات را پذیرفته ‌اند اما مقام‌های آمریکا، ایران را مسئول این حملاتمعرفی کرده‌ اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa