ساختمان وزارتخانه خزانه دارى آمريكا
ساختمان وزارتخانه خزانه دارى آمريكا

آمریکا يک بودجه را براى مقابله با نفوذ زیان‌بار ایران تخصیص داد

دولت ایالات متحده متن بودجه پیشنهادی برای سال مالی ۲۰۲۱ را اعلام کرد. دراین بودجه پیشنهادی چهار وهشت تریلیون دلاری، براى مقابله با نفوذ زیان‌بار ایران اختصاصداده شد.

به گزارش سايت تلويزيون "ايران اينترنشنال"، درمتن پیشنهادی بودجه، در بخش خاور نزدیک، بودجه یک میلیارد و۱۹۵.۴ میلیون دلاری برایمقابله با نفوذ زیان‌بار ایران، تحکیم شراکت ایالات متحده در خاورمیانه، وحمایت ازاقلیت‌های قومی ومذهبی ذکر شده است.

نام ایران در ردیف بودجه ۶۷ میلیون دلاری امنیتمرزی وکنترل صادرات نیز آمده که هدفش از جمله، مقابله با فعالیت‌های مخرب ایرانوچند كشور ديگر وهم قاچاق اسلحه است.

رقم ۷۴ میلیون دلاری برای برنامه کاهش تهدید جهانی، که از جمله بهنقض پیمان منع گسترش تسلیحات وفروش تسلیحات متعارف توسط کشورهایی چون ایران، چین وکرهشمالی تمرکز دارد.

در برنامه‌های ضدتروریسم وتحکیم قوا در مبارزه با داعش ودیگرگروه‌های تروریستی، القاعده، وتهدید گروه‌های تحت حمایت ایران بودجه ۲۰۲.۴ میلیون دلار تعریفشده است.

شايان بتذكر است كه متن بودجه پیشنهادی دونالد ترامپ روزدوشنبه از سوی قانونگذاران دموکرات در کنگره آمریکا رد شد. آنان به بودجه بیمه بهداشتودرمان وسایر خدمات اجتماعی برای طبقه کم درآمد معترضند.

وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای بیان کرد که در بودجهپیشنهادی ترامپ حدود ۴۱ میلیارد دلار برای وزارت خارجه وآژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در نظرگرفته شده است.

در بیانیه فوق آمده است: "این منابع، ما را در پیشبردسیاست خارجی ترامپ کمک می‌ کند تا با چالش‌هایی مثل تروریسم، بهداشت بین‌المللی وامدادرسانیانسان‌دوستانه یاری رساند".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa