افغانستان به ترامپ هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند سرنوشت ما را تعیین کند
افغانستان به ترامپ هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند سرنوشت ما را تعیین کند

افغانستان به ترامپ: هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند سرنوشت ما را تعیین کند

ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنشبه سخنان دیروز دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نوشته که کابل "با درنظرداشتروابط همه جانبه میان دو دولت همکار از مجرای دیپلماتیک و دولتی خواهان صراحت وتوضیحات از جانب واشنگتن در مورد اظهارات رئیس جمهور ترامپ است."

ارگ ریاست جمهوری افزوده که افغانستان "باصلابت و ابهت در صحنه سیاست دنیا باقی خواهد ماند ومشارکت و همکاری افغانستان باجهان و به خصوص با آمریکا "بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل است.

ما از همکاری آمریکا برای آوردن صلح حمایت می‌نماییم،اما سرنوشت اساسی کشور ما در جلسات سران دول خارجی بدون حضور زعامت افغان‌ها تعیینشده نمی‌تواند."

آقای ترامپ در مورد نحوه دستیابی به این پیروزیافزوده بود: "نمی‌خواهم ده میلیون نفر را بکشم. افغانستان ممکن است از صفحهروزگار محو شود. نمی‌خواهم آن راه را بروم."

احمد سعیدی، نویسنده و تحلیل‌گر افغانستان نوشتهکه "تهدید به محو افغانستان از روی زمین چه معنی دارد؟ وقتی تمام فرصت‌ها برایساختن افغانستان، قربانی اهداف غلط و اشتباه یک مجموعه‌ای تمامیت‌خواه و انحصارطلب در درون نظام می‌شود، نتیجه همین است که دونالد ترامپ گستاخانه به فکر محوافغانستان کشتن ده میلیون انسان دیگر است."

خالد حسینی نویسنده سرشناس افغان که مقیمآمریکاست، در واکنش به سخنان آقای ترامپ نوشته: "سخنان او از سر بی‌دقتی استو زیبنده رهبر جهان آزاد نیست."

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa