بريتانيا امكان مبادله نازنين زاغري با يك زنداني ايراني در استراليا را رد کرد
بريتانيا امكان مبادله نازنين زاغري با يك زنداني ايراني در استراليا را رد کرد

بريتانيا امكان مبادله نازنين زاغري با يك زنداني ايراني در استراليا را رد کرد

وزير امور خارجه بريتانيا ، جرمي هانت، پیشنهاد همتاي ايراني اش، محمد جواد ظریف، براي مبادله شهروند ايراني-بريتانيايي بازداشت شده در ایران، نازنین زاغری، با يك زنداني زن ايراني در استراليا را رد کرد.

به گفته وزير خارجه بريتانيا ، زني که در استرالیا بازداشت وزندانی شده است در راستاي يك دادرسي وروند قانوني، به خاطر ارتكاب يك "جرم بسيار جدي" دستگير شده است؛ در حالي كه نازنين زاغري بيگناه است واساسا كاري انجام نداده است.

محمد جواد ظریف،روز چهارشنبه گذشته، در نيويورك طي حضور يك كنفرانس گفت كه زاغري كه به اتهام "جاسوسي"در تهران زنداني است؛ ميتواند از طریق "تبادل زندانيان" آزاد شود.

ظریف ضمنابراز ناراحتي از وضعیت نازنين زاغري، بلافاصله به وضعيت زنداني ايراني ديگریاشاره كرد كه در استراليا به اتهام آن چه که او "خرید وفروش تجهيزات، براي يكشركت رسانه ‌اي ايراني" ناميد در زندان است. به گفته وزير خارجه ايران، اومجبور شده است فرزندش را در زندان به دنیا آورد.

به گزارشايران انترناشونال، هرچند ظریف در اظهارنظري ديگر، ديروز پنجشنبه، حرف پیشين خودشرا به نوعي تصحيح كرد وگفت كه منظور او از "تبادل زندانيان"، در پیوندبا روابط آمريكا وايران بوده است. به اين ترتيب شامل وضعیت نازنین زاغري نخواهدشد.

در عين حال، بهگفته وزير خارجه بریتانیا، آن چه كه در ایران انجام ميشود "غير قابل پذیرش"است. افراد بيگناه را زنداني ميكنند تا از آن‌ها به عنوان اهرمي براي پیشبرداهدافشان استفاده کنند.

پس از صحبت‌هاي روز چهارشنبه ظریف، برخي از رسانه‌هاي داخلي ايران، نام اين زنداني ايراني در استراليا را "نگار قدس‌كني" معرفی كردند. وشايان بتذكر است كه خانم قدس‌كني از سه سال پیش، به درخواست ايالات متحده به اتهام دور زدن تحريم‌ها و ارسال برخي از تجهيزات به ايران در استراليا بازداشت شده است واحتمال استرداد او به آمريكا وجود دارد.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa