فعالیت تمام ادارات دولتی وبنگاه‌های خصوصی را، مگر در موارد استثنائی در استان قطیف متوقف شد
فعالیت تمام ادارات دولتی وبنگاه‌های خصوصی را، مگر در موارد استثنائی در استان قطیف متوقف شد

بر اثر کرونا.. مدارس وراه هاى قطيف سعودى موقتا تعطیل ومسدود شدند

در اقدامات پيشگيرانه شيوع ويروس کرونا، دولت عربستانسعودی راه‌های ورود وخروج استان قطیف را در شرق کشور مسدود کرد وتمام مدارس واداراترا در استان قطیف به طور موقت تعطیل اعلام نمود.

وزارت کشور عربستان سعودى در بیانیه ‌ای فعالیت تمامادارات دولتی وبنگاه‌های خصوصی را، مگر در موارد استثنائی در استان قطیف متوقفکرده است.

اين تصميم در راستاى اقدامات پيشگيرانه شيوعويروس کرونا در كشور عربستان سعودى مى آيد بويژه پس ازينكه اعلام شد که در استانقطیف چهار مورد تازه ابتلا به کرونا، شامل سه زن ویک مرد، شناسایی شد.

به گفته مقام‌های سعودی تمام افرادی که به کرونامبتلا شده ‌اند یا خود در ایران بوده یا با افرادی تماس داشته ‌اند که به تازگیبدون اطلاع به دوایر رسمی عربستان سعودى به ایران رفته بودند.

دولت عربستان سعودى به شهروندان خود كه بطور مخفىوغير قانونى به ايران سفر كرده اند هشدار داد كه بايد در نزديكترين وقت از سفرآنها به ايران اعلام كنند تا در قرنطينه مورد گيرند.

شايان بتذكر است كه تقريبا همه شهروندان كشورهاىخليج كه به ويورس کرونا مبتلا شدند يا در ايران بوده اند سپس به كشورهايشانبرگشتند يا با ايرانيان مبتلا به اين ويروس تماس داشتند.

ايران شاهد شيوع چشمگير ويروس کرونا است كه اينويروس در همه شهرهاى اين كشور سرايت شد در حالى كه شمار مبتلايان وقربانيان اينويروس بطور روزانه افزايش مى يابد كه ايران نقطه شيوع کرونا به كشورهاى هممرز آنودر نقاط مختلف خاورميانه شد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa