تعداد كل مبتلايان به اين ویروس در ایران از مرز 29 هزار وچهارصد نفر گذشت
تعداد كل مبتلايان به اين ویروس در ایران از مرز 29 هزار وچهارصد نفر گذشت

بيشترين هتلهای ایران از اقامت بهبودیافتگان کرونا استقبال نكردند

همزمان باتشديد بحران ویروس کرونا در ایران، بيشترين هتلهای بخش خصوصی درين كشور با نگرانیاز برند هتل، استقبال چندانی از پیشنهاد دولت براى نگهداری واقامت بیماران بهبودیافتهاز ویروس کرونا نکردند.

به گزارش خبرگزارى"مهر"، در پی شیوع ویروس کرونا سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد: "بیمارانپس از ترخیص از بیمارستان در محلی دیگر غیر از خانه باید نگهداری شوند ویکی از اینفضاهای بینابینی هتل وفضاهای گردشگری است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد".

در این باره،شهرام شیروانی، نایب رئیس جامعه هتلداران ایران به خبرگزارى "مهر" گفت: پیشنهادشده بود هتل‌هایی که تمایل دارند آمادگی خود را جهت پذیرش بیمارانی کرونا که نیازبه گذراندن دوره نقاهت دارند در این میان تعداد کمی از هتل‌های بخش خصوصی تمایلنشان دادند".

شیروانی توضیحداد: "ممکن بود در پی اقامت بیماران بهبود یافته در هتل تبلیغات منفی برای آنمرکز اقامتی ایجاد شود وآن هتل مسافران خود را از دست بدهد؛ چون تا مدتها مردمممکن است به ایمن بودن آن از نظر نبود ویروس تردید داشته باشند. در واقع این اتفاقبرای برند هتل خوب نبود".

در راستاىبحران ویروس کرونا در ایران، کارگروه تحلیل اپیدمیولوژی وزارت بهداشت مى بيندبراساس سه سناریو مختلف درمورد بحران شيوع کرونا که تا پایان اردیبهشت امسال دست‌کم۸۱۱هزار نفر ودست‌بالا یک میلیون و۱۶۰هزار ایرانی کرونا می‌ گیرند.

به گزارشروزنامه "شرق"، کارگروه اپیدمیولوژی وزارت بهداشت ایران می‌ گوید درصورتی‌ کهواکسن یا درمانی برای کرونا پیدا نشود حدود ۶۳ درصد ایرانیان به این ویروسمبتلا خواهند شد.

گزارش اينکارگروه نتیجه می ‌گیرد که "اين اپیدمی مذکور نیاز به تمهیدات بلندمدت دارد. امابرای کنترل موج اول این بیماری، سیاست ایزوله‌کردن بیماران وافراد مشکوک وکاهشتماس‌های مردم تنها ومهم‌ترین عامل کنترل‌کننده است".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa