به دنبال انتشار فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان
به دنبال انتشار فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

تحصن معلمان وبازنشستگان در مقابل مجلس واستانداری‌هاى ایران

شمارزیادی از معلمان ایران امروز دوم دی‌ ۱۳۹۸ بهدعوت "شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان" در ده‌ها شهر دست از کار کشیدهوبرای رسیدن به مطالبات صنفی خود تحصن کرده‌اند.

به دنبال انتشار فراخوان روز ۲۶ آذر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای دعوت از تمام فرهنگیان بازنشسته جهت شرکت در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در روز دوم دی‌ ۱۳۹۸، این شورا هم چنین از معلمان سراسر کشور خواسته بود تا ضمن حمایت از این فراخوان، هم‌زمان در مدارس تحصن کنند.

بهگزارش "ايران واير"، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در فراخوانخود از تمام معلمان شاغل در کلیه مقاطع در نوبت صبح ‌وبعدازظهر خواسته بود در روز دوشنبهدوم دی ۱۳۹۸،زنگ دوم از رفتن به کلاس خودداری ودر دفتر معلمان تحصن کنند.

اینشورا در فراخوان این تحصن سراسری خطاب فرهنگیان ایران نوشته بود: "فرهنگیان عزیز!همان طور که اطلاع دارید، بازنشستگان شریف به‌ خصوص در یک دهه گذشته در اعتراض به تبعیضوبرای بهبود وضعیت معیشتی خود، بارها به مسوولان حکومتی در سه قوه نامه نوشته ودادخواهیکرده و هنگامی که پاسخ نگرفته‌ اند، در تهران وسراسر ایران چندین بار، دست به تجمعو تحصن زده‌اند".

"کانونصنفی معلمان ایران" (تهران) نیز روز ۲۸ آذر با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن اعلام حمایت قاطع خود از خواسته‌های قانونی بازنشستگان، هشدار داده بود: "بازایستادگانرا دریابید". این کانون از متصدیان امور خواسته بود به جای بی‌مسوولیتی وسرکوبِخواسته‌ها، بر مدار عقلانیت گام بردارند.

کانونصنفی معلمان ایران روز جاری با انتشار اطلاعیه دیگری نوشت: "در اعتراض به لایحهبودجه، فقدان بیمه کارآمد ورایگان، عدم اجرای کامل رتبه‌ بندی، گرانی‌ وفقر ناشی ازافزایش نرخ بنزین، دفاع از مطالبات بازنشستگان کشوری وتامین اجتماعی، در حالی که امروزبه خاطر سرکوب معیشت اکثریت جامعه وجان‌باختن دانش‌آموزان وجوانان‌مان داغ ‌داریم".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa