خامنه ‌ای اعتراضات عراق ولبنان را ايجاد كننده ناامنى خواند
خامنه ‌ای اعتراضات عراق ولبنان را ايجاد كننده ناامنى خواند

خامنه ‌ای اعتراضات عراق ولبنان را ايجاد كننده ناامنى خواند

رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ‌ای، در نخستین واکنش به اعتراضات عراق ولبنان،این اعتراضات را رويدادهاى تحريك آميز وايجاد كننده ناامنى خوانده است وتلویحا سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا وغرب را به دست داشتن در اعتراضاتبرای ایجاد ناامنی در عراق ولبنان متهم کرد.

به گزارشخبرگزاری "فارس"، علی خامنه‌ای پیش از ظهر چهارشنبه ۸ آبان در سخنانیکه در دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در واکنش به اعتراضات گسترده درعراق ولبنان، تلویحاً سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا وغرب را به دست داشتن در اعتراضات برایایجاد ناامنی در عراق ولبنان متهم کرد.

خامنه ‌ایگفت: "در دنیا بیشتر ازهمه، آمریکا وسرویس‌های اطلاعاتی غربی با پشتیبانی پول کشورهای مرتجع منطقه دارندآشوب به پا می‌کنند. این بدترین دشمنی وخطرناک‌ترین کینه‌ورزی علیه یک ملت است. بهدلسوزان عراق ولبنان توصیه می‌کنم اولویتشان را علاج ناامنی قرار دهند".

خامنه ‌ایاما اعتراض مردم عراق ولبنان به فساد اقتصادی وناکارآمدی دولت‌‌ها را به رسمیتشناخت: "مردمشان هم مطالباتیدارند، به‌ حق هم هست اما باید بدانند این مطالبات در چارچوب ساختارهای قانونی[کشورشان] قابل تحقق وممکن است".

شهرهای مختلفعراق در یک ماه اخیر صحنه تظاهرات گسترده شهروندان این کشور علیه نظام سیاسی حاکمبوده است. معترضان می‌گویند از ناتوانی دولت وپارلمان این کشور برای تأمین معاش،اشتغال ومبارزه با فساد به ستوه آمده ‌اند.

هم در لبنان معترضان بر عليه دولت قيامكردند كه معترضان مقامات اين كشور را به فساد ادارى وناکارآمدیو ناتوانی براى حل وفصل مشكلات مردمى متهم كردهاند. اما در آخرين تحولات در لبنان سعد الحریری، نخست‌وزیر لبنان در واکنش به اعتراضات مردم استعفا داد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa