رسانه هاى داخلى از شکل‌گیری بازار سیاه داروى اين بيمارى خبر داده اند
رسانه هاى داخلى از شکل‌گیری بازار سیاه داروى اين بيمارى خبر داده اند

دعوت چند تشکل سیاسی به تحریم انتخابات پارلمانى در ایران

چندتشکل سیاسی ایرانی خواستار تحریم انتخابات مجلس شدند. جبهه ملی ایران، یکی از این تشکل‌‌ها،می ‌گوید هیچ یک از پیش‌شرط‌های یک انتخابات "آزاد وسالم وعادلانه" فراهمنیست، بنابراین در چنین انتخاباتی شرکت نمی ‌کند.

اتحادجمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، سازمان هایجبهه ملی ایران در خارج از کشور وهمبستگی جمهوری‌خواهان ایران چهار گروه جمهوریخواهبا صدور بیانیه‌ای در ۱۹بهمن انتخابات مجلس در دوم اسفند ماه ۹۸ راتحریم کردند.

جبههملی ایران درباره دلایل تحریم خود توضیح داده است که "پیش شرط‌هایی مانند آزادیاحزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی قلم وبیان وآزادی داوطلب شدن برای همهشهروندان با هر عقیده وباوری، ضرورتی حتمی ولازم است. در حالیکه در اوضاع کنونی کشورهیچ یک از این شرایط فراهم نیست."

چهارگروه جمهوریخواه انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی را "فرمایشی" دانسته‌اند ودر فراخوان خود از مردم خواستند با تحريم انتخابات خيزش آبان ودی‌ماه را تداوم بخشند.

دربخشی از بیانیه چهار گروه یاد شده آمده است به يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامیوقت کم‌تری مانده وجمهوری اسلامی توانست با گزینش کاندیداهای دلخواه خود، انتخاباترا به انتصابات غیرمستقیم تقلیل دهد.

چهارتشکل جمهوری‌خواهان ضمن اشاره به "فیلتر شورای نگهبان درانتخابات چهار دهه قبل"گفته‌اند "علی خامنه ای،سپاه واصولگرایان تصميم گرفته اندکه اکثريت قاطع مجلس را قبضه کنند وآن را يکدست نمايند".

بهاعتقاد تشکل‌های سیاسی تحریم کنننده انتخابات مجلس، رویدادهای مهمی چون خيزش آبان ۹۸ دربيش از ۱۵۰شهر و۲۹ استان، کشتار صدها تن ازتظاهرکنندگان، شليک به هواپيمای مسافربری اوکراينی وکتمان آن در طول سه روز وضعيت سياسیکشور را دگرگون کرده است وبر اثر آن نارضایتی مردمى تشديد شده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa