سيل در ايران مليون ها قطعه طيور را از بين برد
سيل در ايران مليون ها قطعه طيور را از بين برد

سيل در ايران مليون ها قطعه طيور را از بين برد وهشدار به شيوع بيماري هاي دامي

سيل در ايران پس از به آسيب رساندن به شهرها وخانه هاي مردم، ۲۴ هزار راس دام سبك و سنگين، ۹ میلیون قطعه طیور و هزاران تن ماهي را تلف کرد.

رییس سازماندامپزشكي کشور، علیرضا رفیعي ‌پور‌٬ با اعلام این آمار گفته که "اگر نظارت وحضور جدي سازمان دامپزشكي در مناطق سیل زده نبود، اپیدمي بیماري ‌هاي دامي کشور رافرا می‌گرفت."

رفیعي ‌پورافزوده که "سازمان دامپزشكي با ۳۸ هزار نیرو فعال٬ علی‌رغم بضاعت کم با ارائه ۴۰۰ خدمت، عهده ‌دارتامین بخش قابل توجهي از امنیت غذايي و امنيت اقتصادي کشور است."

سيل در ايران ۲۵ استان و بیش از۳۰۰ شهر را در بر گرفت وچنان خساراتي به بار آورده که هنوز برآورده نهايي این خسارت‌ها اعلام نشده است.

سیل بیش از ۷۰۰ پل را در مناطق مختلف تخریب کرده٬ به ده‌ها مدرسه آسیب زده و هزاران خانه را از صفر تا ۱۰۰ درصد از بین برده است.

سیل دو هفته نخست فروردین ماه سال ۹۸ در ایران يكي از مهيب‌ترین رشته سیل‌ها در مناطق مختلفي بود که در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa