سیل ۵۲ هزار خانه در ایران را تخریب کرد
سیل ۵۲ هزار خانه در ایران را تخریب کرد

سیل ۵۲ هزار خانه در ایران را تخریب کرد

مسئول سیل هماهنگی سازمان بسیج، نعمان غلامی، می‌گوید که "از ۱۷۳ هزار واحد مسکونی آسیب دیده در اثر حادثه سیل امسال در کشور ۵۲ هزار واحد تخریب شدند و بقیه نیازمند مرمت هستند."

به گزارشايران واير، نعمان غلامی در مازندران گفته که"قرار است، هر واحد مسکونی تخریبشده به مساحت ۶۵ تا ۸۵ متر برای سیل زدگان ساخته شوند."

غلامی افزودهاست "۲۰ هزار واحد بر اساس تفاهمنامه‌ای که میان بنیاد مسکن و سازمان بسبجمستضعفان امضاء شد قرار است توسط این سازمان ساخته شود." درحالي كه ویدر عین حال ادعا کرده که "۸۳ هزار نیروی جهادی در کشور در حال خدمت رسانی به سیلزدگان هستند."

رئيس سازمانبسیج، غلام حسین غیب پرور٬ هم گفته که "ساخت۲۰ هزار واحد مسکونی سیلزده توسط بسیج در کشور آغاز شده است." وقرار است واحد‌های مسکونی سیل زدگانکشور پس از شش ماه، اما در مازندران پس از چهار ماه ساخته و تحویل شود.

سیل فروردینماه امسال در چند استان ایران خسارات فراوانی به خانه‌ها و تاسیسات عمرانی زده کهبراساس برخی ارزیابی‌ها صد‌ها میلیارد تومان برای بازسازی آنها بودجه نیاز است.

سيل در ايران۲۵استان و بیش از۳۰۰ شهر را در بر گرفت وچنان خساراتي به بار آورده که هنوز برآورده نهايياین خسارت‌ها اعلام نشده است. سیل بیش از ۷۰۰ پل را در مناطق مختلف تخریب کرده٬ به ده‌ها مدرسهآسیب زده و هزاران خانه را از صفر تا ۱۰۰ درصد از بین برده است.

شايان بتذكراست كه سیل دو هفته نخست فروردین ماه سال ۹۸ در ایران يكي از مهيب‌ترین رشته سیل‌ها در مناطقمختلفي بود که در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa