زندان "اوین" يكى از بدنام‌ترين زندان هاى سياسى ایران محسوب مى شود.
زندان "اوین" يكى از بدنام‌ترين زندان هاى سياسى ایران محسوب مى شود.

فعالان: ویروس کرونا به زندان هاى ایران رسيد

فعالان ووكلا در ایران از شيوع ویروس کرونا در برخى از زندانهاى كشور خبر داده ودرمورد پيامدهاى شيوع اين ویروس بر سلامت وجان زندانيان عميقاابراز نگرانى كرده اند. اين در حالى كه ویروس کرونا در شهرهاى مختلف ایران سرايتمى شود.

يک حساب بنام "هيلا" در توئيتى گفت: "از دوستىشنيدم زندان هاى ساری، قایمشهر، قزلحصار، اراک، و دامغان آلوده شدند و جان زندانياندر خطر است. (اين خبر رو نه تأييد ميكنم نهتكذيب)". با هاشتاگ زدن: از_بازداشتیها_بگو.

فعالى ديگر بنام "الپاچينو" نوشت: "كرونابه زندان ندامتگاه كرج رسيده همه بايد تو اين اطلاع رسانى كمك كنيد. زندانى جانش درخطر است" وهاشتاگ بنام: كرونا_در_زندان را شير كرده است.

اين در حالى است كه وکیل نجفی استاندار سابق تهران كه اكنوندر زندان به سر ميبرد از احتمال ابتلای موکلش به ویروس کرونا در زندان ابراز نگرانیکرده است.

فعالان اظهارات وکیل نجفی را منتشر مى كنند كه در آن مىگويد: "با توجه به این که موکلم به درمانگاه زندان مراجعه کرده علائم ‌سرماخوردگیاو ادامه دارد، درخواست قبول وثیقه نجفی وهمچنین مرخصی برای سایر زندانیان سیاسی رانموده است".

ودر راستاى شرايط بد زندانيان در ايران، حسابى بنام"راديكالست" در توئيت نوشت: "فاجعه کرونا وزندان وکیل‌آباد مشهد. درزندانی با بیش از ۱۸ هزار زندانی، که اکثرا "کف خواب" هستند، ودر بسیاری از بندها دودسیگار وشیرابه زباله ها وجانوران موذی مثل سوسک وشپش، وهم اکنون ویروس کرونا، با اینزندان شلوغ حتما فاجعه ببار خواهد آورد".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa