وزير مشاور امور خارجه امارات متحده عربى، انور قرقاش
وزير مشاور امور خارجه امارات متحده عربى، انور قرقاش

قرقاش: امارات تلاش هاى تنش زدايى با ایران را تاييد مى كند

وزير مشاور امور خارجه كشور امارات متحده عربى، انور قرقاش گفت كه امارات تلاش هاى تنش زدايى با ایران را تاييد مى كند اما امارات منتظر همكارى بيشتر با ایران است بويژه با دست كشيدن تهران از دخالت هاى منطقه اى.

به گزارش "عاجل" به نقل از شبكه"العربيه"، آقاى قرقاش در نشست كارگروه مشترك امارات متحده عربىوبريتانيا در لندن گفت: "امارات تلاش هاى تنش زدايى با ایرانرا تاييد مى كند اما در عينحال ایران بايد از دخالت هاى منطقه اى دست كشد".

آقاى قرقاش افزود: "توافق وين شكست خورده است زيرا ایرانبه دست كشيدن از فعاليت هاىنابود كننده اش متعهد نبود وبا توجه به اين فعاليت ها، مساله در نظر گرفتن توافقوين تنها با عدم دست آوردن تهران به تسليحات هسته اى كافى نيست".

قرقاشادامه داد: "ما بی ‌صبرانه انتظار روزی را داریم که بتوانیم به شیوه سازنده باایرانی که مثل یک دولت عادی رفتار کند، همکاری کنیم ومنطقه را به سوی ثبات ورفاه سوقدهیم".

وزیرمشاور امور خارجه امارات همچنین گفت تا زمانی که ایران رفتارهای غیرقانونی خود را چهبه طور مستقیم چه از طریق گروه‌های نیابتی خود ادامه دهد، جهان به راه‌ حل سیاسی باایران نخواهد رسید.

قرقاشاین اظهارات را روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن در نوزدهمین نشستکارگروه مشترک امارات متحده عربی و بریتانیا در لندن بیان کرد.

کارگروهمشترک امارات متحده عربی وبریتانیا با همکاری قرقاش وآندرو موریسون، معاون وزیر خارجهبریتانیا در امور خاورمیانه وآفریقا تشکیل شد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa