کانون نویسندگان ميبنيد كه هدف این گونه محاکمه ‌ها "پراکندن رعب ووحشت وسرکوب آزادی بیان" است.
کانون نویسندگان ميبنيد كه هدف این گونه محاکمه ‌ها "پراکندن رعب ووحشت وسرکوب آزادی بیان" است.

باتهام‌ “تبلیغ علیه نظام”.. محکوم شدن سه نویسنده ایرانی به ۱۵ سال وشش ماه

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران سه نویسنده ایرانی رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین وکیوان باژن را ،به اتهام‌های "تبلیغ علیه نظام" و"اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیهامنیت کشور" به ۱۵ سال وشش ماه محکوم کرد.

کانون نویسندگان ایران روز یکشنبه ۸ دی‌ماه در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از ابلاغ حکم دادگاهتجدیدنظر سه نفر از اعضای خود خبر داد. به گفته اين کانون دادگاه تجدیدنظر استانتهران بدون دعوت از متهمان ووکیلانشان حکم‌های صادر كرده است.

بنابر گزارش کانون نویسندگان، مصادیق اتهام‌های اینسه نفر؛ عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه‌ داخلی کانون، آماده کردنکتاب پژوهشی در باره‌ تاریخ پنجاه ساله‌ی کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌هایکانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای است.

محکومیت این سه نویسنده در دادگاه بدوی با واکنش‌هایزیادی مواجه شد. خود کانون نویسندگان ایران در بیانیه ‌ای نوشت حکم دستگاه قضائیفقط مربوط به این سه نویسنده نیست بلکه حکم محکومیت همه کسانی است که می ‌خواهنداز حق آزادی بیان برخوردار باشند.

به گزارش "دويچه وله فارسى"، کانون نویسندگاناعتقاد دارد كه هدف این گونه محاکمه ‌ها وحکم‌ها در چند دهه اخیر بر نویسندگانواهل قلم منتقد "پراکندن رعب ووحشت وسرکوب آزادی بیان" است.

جمع بزرگی از نویسندگان، شاعران، منتقدان وروزنامه‌نگارانایرانی در خرداد ماه ۹۸ در نامه‌ای خطاب به مسئولان دستگاه‌هایاجرایی وقضائی "اعتراض صریح" خود را به "رویه‌های نامنصفانه دستگاهقضایی وامنیتی با اهل قلم ابراز کرده وخواهان لغو احکام علیه سه عضو کانون نویسندگانایران شدند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa