جمعى از مردم قم در اعتراض به بسته شدن حرم معصومه
جمعى از مردم قم در اعتراض به بسته شدن حرم معصومه

مخالفان بسته‌ شدن اماکن زیارتی در ورودی‌ حرم‌های قم ومشهد را شكستند

پس از تصميم ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا به بسته شدن تعدادی از اماکن زیارتی از جمله حرم امام رضا در مشهد وحرم معصومه در قم، جمعی از مخالفان این تصمیم در قم ومشهد مقابل این زیارتگاه‌ها تجمع کرده ودر قم با شکستن در حرم ودر مشهد با تخریب موانع حفاظتی وارد این اماکن شدند.

منابع محلیگفتند که در جریان ورود مخالفان بسته شدن حرم امام رضا ودرحالی که این افراد خودرا به نزدیک‌ترین در ورود به مقبره امام رضا رسانده بودند، نگهبانان حرم، نیروهایانتظامی وماموران یگان‌ ویژه با این گروه درگیر شدند و آنها را عقب راندند.

در واكنش، علیمطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تجمع مخالفان بسته شدن زیارتگاه‌هاکه ، این گروه كه به شکستن در ورودی حرم معصومه در قم وشکسته شدن موانع حفاظتی حرمامام رضا در مشهد دست زده اند را زنده کنندگان یاد خوارج خواند وخواستار بازداشت ومجازات‌شانشد.

مطهری درصفحه توییتر خود نوشت: "افراد جامد فکری که در اعتراض به بسته‌ شدن درب حرم حضرتمعصومه به آنجا هجوم بردند ودرب را شکستند، باید بازداشت ومجازات شوند، هم به خاطرکمک به شیوع ویروس کرونا وهم به دلیل ایجاد وهن برای اسلام وشیعه".

همزمان مرکزمدیریت حوزه‌های علمیه در واکنش به شکسته شدن در حرم حضرت معصومه در قم با صدور بیانیه‌ایتاکید کرد که "بسته بودن این بارگاه سخت وجانکاه است اما هیچ موضوعی نمی‌ تواندبهانه‌ای برای هتک حرمت به این حرم باشد".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa