تضعیف اقتصاد کشور میلیون‌ها نفر در معرض خطر قحطی قرار خواهند گرفت
تضعیف اقتصاد کشور میلیون‌ها نفر در معرض خطر قحطی قرار خواهند گرفت

مقام افغانى: اسکان آوارگان بازگشتی چالش جدید دولت است

معاون وزارت شهرداری‌های افغانستان، عبدالباقیپوپل، گفت در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی این کشور جنگ‌زده، فراهم کردن سرپناهبرای میلیون‌ها آواره بازگشتی به وطن است. وبه گفته او، اولویت دولت افغانستان،فراهم کردن مسکن با قیمت مناسب برای یک میلیون نفر طی سه سال آینده  است.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۲۹ مهرماه به نقل از پوپل نوشتصدها هزار افغانی داوطلبانه از روی اجبار در حال بازگشت به شهرهای مختلف بودهوفراهم کردن سرپناه واشتغال برای آنان یکی از معضلات فعلی دولت افغانستاناست. 

بنا بر آمار سازمان ملل، بیش از ۲ میلیون و۶۰۰ هزار آواره افغانی در سراسرجهان ثبت شده‌اند که پس از آمار مربوط به سوریه در رده دوم جهانی قرار می‌گیرند.همچنین، درگیری‌های جاری در افغانستان باعث آوارگی بیش از دو میلیون نفر در داخلکشور شده است.

پوپل که در حاشیه نشست شهرسازی سازمان مللدر مالزی با خبرگزاری رویترز گفتگو می‌کرد، گفت: "هدف رسمیت دادن به شهرک‌هایغیررسمی است که عمدتا در اراضی دولتی واقع شده‌اند. اما دولت از ظرفیت مالی ومدیریتیپایینی برای اجرای این طرح برخوردار بوده واز این رو، سرعت کار پایین است".

به گفته این مقام دولتی، دولت در نظر داردبا صدور مجوز سکونت، فرصتی برای آوارگان افغانی فراهم کند تا بتوانند به مدت ۵ سال در شهرک‌های دولتی ساکنشوند وپس از آن "در صورت احراز شرایط خاص، صاحب ملک خواهند شد.

چهار دهه جنگ در افغانستان سبب آوارگی میلیون‌هانفر از مردم این کشور وپناه بردن شمار زیادی از آنان به کشورهای همسایه از جمله ایرانوپاکستان شده است. آمارهای تخمینی سازمان ملل نشان می‌دهد حدود ۲ میلیون و۴۰۰ هزار نفر از آوارگان افغانیاز سال ۲۰۱۴تاکنون به کشور بازگشته‌ اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa