حسن روحانی، رئیس جمهور ایران
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران

مقام پزشکی ایران به روحانى: آمار کرونا را “شفاف” اعلام کنید

رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران، مصطفی معین در نامه ای به رئیس جمهور اين كشور، حسن روحانى خواست آمار مبتلايان وقربانيان کرونا "شفاف" اعلام شود.

به گزارش پایگاهاطلاع رسانی "تابناک"، معین در نامه اش از روحانى خواست "گزارششفاف وصادقانه اطلاعات تعداد مبتلایان به کرونا، وتعداد افراد فوت شده بصورت دقیقوبه تفکیک شهر واستان به مراجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت" اعلامشود.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران هم "فراهم کردن کیت‌های تشخیصی به تعدادمناسب جهت غربالگری افراد ناقل، بیماریابی فعال وقطع زنجیره انتقال" از دولت حسن روحانى خواست.

معین در نامهاش افزود: "انجام اقدامات حفاظتی وحمایتی از کلیه افراد دخیل در فرآیندمقابله با اپیدمی کرونا اعم از کادرهای بهداشتی ودرمانی، پشتیبانی وکلیه مشاغلی کهدر طول مدت فاصله گذاری مجبور به انجام وظایف مربوط هستند که متأسفانه تاکنوناقدامات کافی صورت نگرفته است".

وى اشاره كردكه "با توجه به مبانی انسانی، اعتقادی ونگاه مبتنی بر ارزش‌های والای اخلاقی،مجددا بر اهمیت توجه به اقشار آسیب پذیر، محروم وگروه‌های در معرض خطر اعم از بیمارانخاص، سالمندان، مادران باردار وکودکان تاکید می ‌گردد".

به گفته اينمقام پزشکی "همچنین مطالعه وتدوین برنامه راهبردی ملی برای پیشگیری وبرخوردبا پیامدهای بلند مدت بهداشتی- درمانی، فرهنگی- اجتماعی واقتصادی پاندومی کروناامری ضروری است که نباید مشکلات حاد کنونی موجب غفلت از آن شود".

نامه رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایرانمى آيد همزمان با گزارش ها حاكيست كه تعداد زيادى از کادرهایبهداشتی ودرمانی يا مبتلا به کرونا شدند يا بر اثر اين ویروس فوت كرده اند.شايان بتذكر است كه بيشترين رسانه هاى فارسى زبان خارج از ایران مى گويندكه آمارهاى مبتلايان وقربانيان کرونا درين كشور بيشتر از آنچه را وزارت بهداشتودولت تهران اعلام كند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa