آيت الله على خامنه اى، رهبر رژيم ایران
آيت الله على خامنه اى، رهبر رژيم ایران

نامه جمعى به خامنه اى: حصر خانگی تبدیل به قرنطینه اختیاری شود

جمعی از وزیران، سفرا، استانداران، معاونان وزرا ومنتخبان مردم در مجلس وشورای شهر ومدیران جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب در نامه‌ای به رهبر رژيم ايران، على خامنه اى ازو درخواست کردند حصر خانگی محصورین تبدیل به قرنطینه اختیاری شود.

به گزارش روزنامه "همشهری" آنلاین، دراین نامه آمده است: "ما امضاکنندگان این نامه، با درک شرایط خطیر کشور ومنطقهتقویت امید را ازجمله لوازم پشت سر گذاردن کم‌هزینه مشکلات میهن ومردم وحرکت به سویحکمرانی خوب در فضایی آرام وبه‌دور از تنش می ‌دانیم".

امضاکنندگان این نامه که نزدیک به ۱۵۰ نفر از مدیران سابق وفعلی نظام جمهوری اسلامی رسیدهاست، نوشته‌اند: "رجای واثق داریم هر نوع پیام واقدام مثبت حکومت، می ‌تواندنشانه‌ای امیدبخش از تحقق فردایی بهتر برای جامعه، به‌ویژه نزد شهروندان معترض ونگرانآینده کشور تلقی شود".

امضاکنندگان این نامه به خامنه اى گفتند: "ازاین‌رو با توجه به ضرورت پایان‌دادن به التهابات یک دهه اخیر، خاتمه‌دادن به حصرخانگی وتبدیل آن به قرنطینه اختیاری را ضروری می‌دانیم".

گزارش روزنامه همشهری اشاره كرد كه محسن آرمین نایب‌رئیسمجلس ششم، سیدکاظم اکرمی وزیر اسبق آموزش وپرورش، مرتضی الویری، شهربانو امانی، سیدابراهیمامینی، محمدجواد حق‌شناس، سیدآرش حسینی‌میلانی، سیدحسن رسولی، زهرا صدراعظم نوری، ازجمله امضاکنندگان این نامه بودند.

شايان بتذكر است كه محصورین يا رهبران مخالفت درداخل كشور ايران واينها مهدى كروبى ومير حسين موسوى وهمسرش زهرا رهنورد هستند بيشاز ده سال در حصر حصر خانگی از زمان اعتراضات سال هشتاد وهشت بسر مى برند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa