يكى از اعتراضات ايرانيان ساكن برلين بر عليه رژيم آخوندى
يكى از اعتراضات ايرانيان ساكن برلين بر عليه رژيم آخوندى

نظرسنجی: بيشترين مردم آلمان ایران را بزرگ‌ترین خطر برای جهان مى دانند

"گزارش امنیتی ۲۰۲۰" که بنا بر نظرسنجی شهروندان در آلمان تهیه شده، نشان می ‌دهد که یک چهارم از آنان از درگیر شدن آلمان در جنگ نگران هستند وبيش از شصت در صد از شرکت‌کنندگان بر این باورند که ایران بزرگ‌ترین خطر برای جهان در طی سال‌های آتی خواهد بود.

به گزارش "دويچه وله فارسى"، این گزارش از سال ۲۰۱۱ به این سو تهیه می ‌شود، اما ترس وواهمه شهروندان در آلمان از خطر بروز جنگ تا به این اندازه زیاد نبوده است. بنا بر این گزارش ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که ایران بزرگ‌ترین خطر برای جهان در طی سال‌های آتی خواهد بود.

۴۱ درصد از شهروندان ایالات غربی آلمانمعتقدند که ایالات متحده مهم‌ترین شریک نظامی این کشور است. این در حالی است کهتنها ۳۰ درصد از شهروندان ایالات شرقی آلمانچنین نظری دارند.

گزارش امنیتی ۲۰۲۰ همچنین حاکی از آن است که ۳۴ درصد شهروندان ایالاتغربی و۳۷ درصد شهروندان ایالات شرقی آلمان فرانسهرا مهم‌ترین شریک نظامی آلمان می ‌دانند.

البته تنها خطر بروز جنگ ودرگیر شدن آلمان درکشمکش‌های نظامی نیست که باعث بیم ونگرانی شهروندان این کشور شده است. بنا برگزارش مزبور گرمایش زمین وپیامدهای آن وهمچنین معضل‌های زیست‌محیطی نیز از علل اصلیواهمه ونگرانی‌های شهروندان در آلمان است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa