احساس طرد شدید سیاسی واجتماعی‌ در میان مردم سیستان ‌وبلوچستان وجود دارد
احساس طرد شدید سیاسی واجتماعی‌ در میان مردم سیستان ‌وبلوچستان وجود دارد

هشدارها درباره شیوع موج دوم کرونا در “محروم ترین استان ایران”

روزنامه "ایران" در گزارشى درباره هشدارها درمورد شیوع موج دوم کرونا در استان سیستان وبلوچستان گفت: "سیستان وبلوچستان یکباره با شوک جمعیتی ومنتفى دانستن از بین بردن کرونا در گرما مواجه شد وآمار مبتلایان به کرونا در این استان هم بالا رفت".

اين گزارش افزود:"شوکى درين استان پديد آمد واينست که گرما کرونا را از بین می برد. بخاطر اینباور نادرست خیل زیادی از مسافران نوروزی قبل از اعمال محدودیت‌های سفر،  بار خود را به مقصد سیستان وبلوچستان بستند".

گزارش روزنامه"ایران" اشاره كرد: "اتفاق بعدی مهاجران خارجی افغانی وپاکستانیبودند که از ترس کرونا در ایران قصد بازگشت به کشورهای خود را داشتند. همه آنهابرای بازگشت به کشورشان به سیستان وبلوچستان آمدند. اما حالا مسئولان ومردم نگرانموج دوم کرونا در محروم ترین استان ایران هستند. منطقه‌ای که به دلیل زیر ساخت‌هاینامناسب بهداشتی، در برابر کرونا بسیار آسیب پذیر است".

احمد علیموهبتی، استاندار سیستان وبلوچستان در گفتوگو با روزنامه "ایران" از جهشتعداد بیماران در استان ابراز نگرانی کرد واظهار داشت: "ورود تعداد زیادیمسافر باعث افزایش موارد مثبت ویروس در این منطقه شده وما نگران بروز موج دوم  بیماری در منطقه هستیم".

موهبتی حضورتعداد زیادی از اتباع  بیگانه که برای خروجاز مرز به سیستان وبلوچستان  آمده‌اند را یکیاز مهمترین نگرانی‌ها در حیطه انتشار ویروس دانست وگفت: "در حال حاضر تعداد زیادیاز اتباع خارجى که قصد خروج از ایران دارند از لحاظ ویروس کرونا وسایر بیماری‌هایواگیر مورد غربالگری قرار می ‌گیرند".

در همينراستا، هادی میرزایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با تأکید بر اینکه مردم ازخانه‌ها خارج نشوند، گفت: "از مردم دیگر استان‌ها خواهش داریم به این استانسفر نکنند ومراقبت‌های بهداشتی را جدی بگیرند چون تنها راه قطع زنجیره بیماریکرونا در خانه ماندن مردم وحضور نیافتن در اجتماعات است".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa