وزارت كشور افغانستان از 'کاهش جرایم جنایی' خبر داد
وزارت كشور افغانستان از 'کاهش جرایم جنایی' خبر داد

وزارت كشور افغانستان از ‘کاهش جرایم جنایی’ خبر داد

وزارت کشور افغانستان می‌گوید میزان جرایم جناییدرين كشور در ماه اردیبهشت، بیست درصد نسبت به ماه فروردین کاهش یافته است. وازتخریب ۴ کارخانه بزرگ مواد مخدر نابودسازی ۵۳ تن خبر داده است.

سخنگوی وزارت کشور افغانستان، نصرت رحیمی، امروزپنجشنبه ۲ خرداد در یک نشست خبری گفت در بیستروز گذشته ۵۳۴ واقعه جنایی توسط پلیس تشخیص دادهشده و۶۹۰ نفر از مظنونان جرایم جنایی در کابلو ولایت‌های دیگر بازداشت شده‌ اند.

آقای رحیمی همچنین گفت که در این مدت به شصت قضیهخشونت علیه زنان رسیدگی شده و پرونده متهمان آن به دادگاه سپرده شده است. وافزودكه "تنها در شهر کابل ۲۴۸ مظنون جرایم جنایی توسط پلیس بازداشتشده‌اند که از این میان ۱۸ نفر متهم به "جرایم سازمان یافته"هستند".

همچنین به گفته این وزارت در مدت یادشده پلیسمبارزه با مواد مخدر این وزارت۳۲۳ قاچاقچی موادمخدر را بازداشت کرده ویک هزار و۵۶ نفر از معتادانمواد مخدر در شهر کابل را جمع آوری و به مراکز درمانی معرفی کرده است.

وزارت كشور افغانستان همچنین مدعی است که در بیستروز گذشته ر ۸۱۶ از مخالفان مسلح دولت کشته و ۱۶۰ نفر دیگر بازداشت شده ‌اند. ودر ماه‌های اخیرشکایت‌ها از افزایش موارد جرایم جنایی از جمله اختطاف و سرقت در کابل و لایت‌های دیگربالا گرفته بود.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa