وزیر اقتصاد ایران: با پایان مهلت گروه اف‌ای‌تی‌اف وارد لیست‌ سیاه می ‌شویم
وزیر اقتصاد ایران: با پایان مهلت گروه اف‌ای‌تی‌اف وارد لیست‌ سیاه می ‌شویم

وزیر اقتصاد ایران: با پایان مهلت گروه اف‌ای‌تی‌اف وارد لیست‌ سیاه می ‌شویم

وزیر اقتصادایران، فرهاد دژپسند، با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده از سوی گروه ویژهاقدام مالی برای مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم، به صورت خودکار، وارد لیستسیاه می‌شویم هشدار داد برای خروج از لیست سیاه باید برنامه اقدام بنویسیم کهامکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.

همزمان باهشدار وزیر امور اقتصاد اما رییس قوه قضاییه، ابراهیم رییسی گفت: "دانشگاه وجامعهحقوقی، مراجع شایسته اظهار نظر وبحث درباره مسائل حقوقی مهم از جمله لوایح گروه ویژهاقدام مالی برای مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم، اف‌ای‌تی‌اف (FATF)است".

گروه ویژه اقداممالی برای مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم، اف‌ای‌تی‌اف، روز جمعه، بیست وششممهر با انتشار بیانیه ‌ای اعلام کرد که برای ششمین بار با تعلیق موقتی اقداماتتقابلی علیه ایران موافقت کرده اما تاکید کرد که این آخرین بار است که به ایرانچهار ماه دیگر فرصت داده تا تکلیف خود را در قبال لوایح مرتبط با گروه ویژه اقداممالی مشخص کند.

در این بیانیهتاکید شد که اگر تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ ایران لوایح مرتبط با کنوانسیون پالرمو وکنوانسیونمقابله با تامین مالی تروریسم را منطبق بر قوانین اف‌ای‌تی‌اف به تصویب نرساند،گروه ویژه اقدام مالی به ‌طور کامل تعلیق اقدام‌های مقابله ‌ای در مورد ایران رالغو می ‌کند واز اعضایش وهمه حوزه‌های قضایی خواهد خواست که اقدامات مقابله‌ایموثری را اتخاذ کنند.

پس از این بیانیه،بحث میان مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر توقف چندین ماهه لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌افدر مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا گرفت وسخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، مبنیبر اینکه علی خامنه ‌ای مصوبه سران درباره تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف، از سوی برخیاعضای مجمع تشخیص وچند تن از نمایندگان تکذیب شد.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa