رئیس ‌جمهور ایران، حسن روحانى
رئیس ‌جمهور ایران، حسن روحانى

پس از سانحه هواپیمای اوکراین.. ماجراى استعفاى حسن روحانى چه بود؟

حسام الدین آشنا در پاسخ به پرسش مبنى بر اينكه که آیا خبر استعفای رییس جمهور که توسط خبرگزاری فارس تکذیب شد صحت دارد یا خیر گفت که ما به اطلاعاتی که این خبرگزاری دارد، دسترسی نداریم.

بعد از خبرسقوط هواپیماى اوکراین، خبری غیر رسمی منتشر شد مبنی بر اینکه رییس جمهور حسن روحانیدر شب گذشته به همین خاطر استعفا داده است واو خواستار رسانه‌ای شدن موضوع بودهاست. اما این خبر ساعاتی بعد توسط خبرگزاری فارس تکذیب شد.

از همانساعات نخست پذیرش ساقط كردن سقوط هواپیماى اوکراین توسط نیروهای مسلح وسپاهپاسداران، بسیاری این سوال را پرسیدند که آیا دولت ورییس جمهور حسن روحانی ازينسانحه مطلع بوده.

مشاور رییس جمهور ايران، حسام الدین آشنا، با سايت "انصاف نيوز" درباره‌ این موضوع واینکه چرا رییس جمهور در بیانیه‌اش به عواملی که باعث پنهان ماندن موضوع تا سه روز شد نپرداخته بود پاسخ داده است.

انصاف نیوزاز آشنا پرسيد: رییس جمهور در بیانیه گفت که از ماجرا بی‌اطلاع بوده وموضع‌گیرینزدیکان آقای روحانی هم حول همین بی‌اطلاعی است؛ به چه دلیل دولت مسوولیت اینموضوع را بر عهده گرفته؟ آشنا پاسخ داد: مسوولیت بر عهده‌ی ستاد کل است و داردانجامش می‌دهد.

انصاف نيوزاشاره كرده كه "میان مردم کوچه وخیابان مسوول اولیه رییس جمهور شناخته ميشود؛اما آشنا گفت كه "به هرحال در تقسیم کار کشوری بین ستاد کل وسپاه وباقی نیروهایمسلح تقسیم کاری وجود دارد که مسوولیت بررسی، ارزیابی وگزارش دادن را بر عهده‌یستاد کل گذاشته است".

وى درباره خبردر این ساعات دست بدست شد که رییس جمهور استعفا داده بوده وگفته بوده است که یا حقیقتماجرا را عیان شود ویا استعفا می ‌دهم؛ تا خبرگزاری فارس این خبر را به نقل ازمنبعی تکذیب کرد. نظرتان در مورد این خبر و این تکذیب چیست؟

مشاور رییسجمهور ايران، حسام الدین آشنا در پاسخ بدين پرسش مبنى بر اينكه نظرتان در مورد خبراستعفاى روحانى وتکذیب آن توسط خبرگزاری فارس چیست؟ گفته است: "متاسفانه مابه اطلاعاتی که خبرگزاری فارس دارد دسترسی نداریم".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa