فضای نابسامان ایران این روزها بیش از هر وقت مستعد رشد پوپولیسم است
فضای نابسامان ایران این روزها بیش از هر وقت مستعد رشد پوپولیسم است

خبرگزارى دولتى: پوپولیسم بدليل شرایط اقتصادی ایران در حال توسعه است

خبرگزارى دولتى ایران "ايرنا" در گزارش خود تاكيد كرد كه پوپولیسم در حال توسعه در كشور است واين بدليل اختلاف طبقاتی وتوزیع نابرابر ثروت بين مردم است واين در حالى است كه شعار های پولیستی در جوامعی مورد استقبال قرار می گیرد که معیشت قشر ضعیف جامعه ویا حتی احساس کاذب نابرابری زیاد باشد.

پوپولیسم به‌ معنای عوام گرایی است وپوپولیسم سیاسیدر واقع استفاده از مردم برای رسیدن به اهداف سیاسی است كه خطری که به دلیل شرایطاقتصادی و سیاسی کنونی ایران را نیز تهدید می کند.

گزارش "ايرنا" توضيح داد كه بررسی‌هانشان می ‌دهد که اختلاف طبقاتی وتوزیع نابرابر ثروت زمینه‌ساز شکل گیری دولت‌ها وحتیجنبش‌های اجتماعی پوپولیستی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده است.

گزارش خبرگزارى دولتى جمهورى اسلامى ادامه داد:"می‌توان گفت که فضای سیاسی، اقتصادی واجتماعی ایران این روزها بیش از سال‌هایمیانی دهه ۸۰، مستعد رشد پوپولیسم است. دلسردیمردم از جریانهای عمده سیاسی زمینه اقبال عمومی به شعارهای انتخاباتی عوام گرایانهرا فراهم می کند وبه نظر میرسد وضعیت اقتصادی امروز ایران هم جریان پوپولیسم راتقویت می ‌کند".

در همين راستا، بسیاری از ناظران سیاسی واجتماعی در مورد خیزش دوباره پوپولیسم هشدار داده اند. سخنان چندی پیش بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب مبنی بر اینکه توده مردم هنوز هم به همان شعارهای افزایش یارانه نقدی رای می ‌دهند، نشان داد كه مشکلات معیشتی وشکست‌های اقتصادی در فضایی که بی‌اعتمادی عمومی وجود دارد بستر مناسبی برای ظهور پوپولیسم است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، علی سرزعیم،معتقد است پوپولیسم در همه بخش‌ها وساختارهای كشور ایران ریشه دوانده است، ماننداحزاب یا مجلس، به این ترتیب: "جریان‌ها ونهادهایی که باید دموکراسی را درکشور تقویت کنند، پشتیبان پوپولیسم می ‌شوند".

گزارش ايرنا مى بيند شرایط سیاسی واقتصادی کشور وگسترشبی‌اعتمادی میان اقشار جامعه احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات را افزایش دادهاست. واين در حالى است كه اصولگرایان وهم اصلاح طلبان هنوز نتوانسته ‌اند در موردعملکرد سیاسی سال‌های گذشته خود به افکار عمومی پاسخ روشن وقانع کننده‌ای بدهند واز ریزش سرمایه‌های اجتماعی خود جلوگیری کنند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa