گزارش ها: میزان تولید نفت عربستان سعودی به حالت عادی بازگشت
گزارش ها: میزان تولید نفت عربستان سعودی به حالت عادی بازگشت

گزارش ها: میزان تولید نفت عربستان سعودی به حالت عادی بازگشت

گزارش ها گفته اند که عربستان سعودى بسیار سریع‌تر از آنچهگمان می‌رفت، موفق به مهار آسیب‌ ناشی از حملات به تاسیسات نفتی شده است. مسئولانآرامکو اعلام کرده ‌اند که تولید نفت عربستان سعودى به ۱۱ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

تولید نفت عربستان سعودى در اثر حملات روز شنبه ۱۴ سپتامبر به پالایشگاه بقیق ومیدان نفتی خریصروزانه حدود پنج میلیون و۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافته بود. امری کهدر نخستین روز پس از این حملات منجر به افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی شد.

پس از آن گزارش‌هایی درباره افزایش تدریجی تولیدنفت عربستان سعودى کاهش مجدد بهای نفت انتشار یافت. اکنون خبر از عادی شدن میزانتولید نفت عربستان منتشر می‌شود.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه سوم مهر با انتشارگزارشی از لندن وبه نقل از مسئولان شرکت آرامکو، خبر از افزایش تولید نفت روزانهعربستان داده است. بر اساس این گزارش، تولیدنفت عربستان به ۱۱ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است كه رویترز گزارش خود را متکی بر اظهارات سهمنبع خبری آشنا با بازار انرژی عربستان سعودى منتشر کرده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که روند عادی سازیتولید و رضه نفت خام عربستان سعودى وشرکت ملی نفت این کشور (آرامکو) سریع‌تر ازگمانه‌زنی‌های نخستین متحقق شده است.

پالایشگاه بقیق یکی از دو هدف اصلی حملات روزشنبه ۱۴ سپتامبر بود. اکنون مسئولان شرکتآرامکو اعلام کرده ‌اند که میزان خروجی نفت این پالایشگاه به چهار میلیون و۹۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این در حالی است کهمسئولان آرامکو روز دوشنبه ۲۳ سپتامبر، میزان تولید نفت این پالایشگاهرا حدود سه میلیون بشکه در روز اعلام کرده بودند.

شايان به يادآورى است كه روز شنبه بیست وسوم شهریور،تاسیسات شرکت نفتی سعودى آرامکو، در استان‌های بقیق وخریص هدف حمله قرار گرفت كهشبه‌ نظاميان حوثی مسئولیت این حملات را پذیرفته ‌اند اما مقام‌های آمریکا، ایرانرا مسئول این حملات معرفی کرده‌ اند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa