یونیسف: حمله به مکاتب افغانستان تقریبا سه برابر شده است
یونیسف: حمله به مکاتب افغانستان تقریبا سه برابر شده است

یونیسف: حمله به مکاتب افغانستان تقریبا سه برابر شده است

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلامکرده که حمله به مکاتب افغانستان نسبت به گذشته حدود سه برابر افزایش یافته است ودر تازه‌ترین گزارش خود نوشته که در خلال سال ۲۰۱۷ و۲۰۱۸ میلادی حمله بهمدارس از ۶۸ مورد به ۱۹۲ مورد افزایش یافته است.

براساس اعلام یونیسف این بیشترین میزان حمله بهمکاتب در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۵ بوده ودر حالحاضر هزاران مدرسه به دلیل نگرانی امنیتی تعطیل هستند.

یونیسف افزوده که در انتخابات پارلمانی افغانستانکه در میزان سال ۱۳۹۷ برگزار شد، شمار زیادی از مدارس افغانستانبه عنوان مرکز ثبت نام ورای دهی استفاده شدند، این نهاد افزوده که ممکن است اینکار عامل افزایش حمله به مدارس افغانستان باشد.

رئیس یونیسف، هینریتا فور، گفته که درس خواندن درافغانستان زیر آتش صورت می‌گیرد. به گفته او "حملات محسوس بر مکاتب انجامصورت می‌گیرد که باعث کشته، زخمی وربودن معلمان می‌شود. علاوه بر آن تهدید علیهآموزش باعث ویرانی آرزو وناآمیدی یک نسل کامل از کودکان می‌شود."

این نهاد افزوده که اکنون ۳.۷ میلیون کودک افغانستان که در سنین ۷ الی ۱۷ سال هستند به مدرسه نمی‌روند این افراد در حدودنصف از جمعیت کودکانی را تشکیل می‌دهند که باید به مکتب بروند.

یونیسف افزایش ناامنی، فقر وممانعت از آموزشدختران باعث شده که شمار کودکانی که به مکتب نمی‌روند، نسبت به سال ۲۰۰۲ افزایش یابد و۶۰ درصد از کودکانی که قادر نیستند به مدرسه بروند، دختران هستند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa