آمارى: ۳۰ درصد جوانان ایرانی نه کار می‌کنند، نه درس می‌خوانند
آمارى: ۳۰ درصد جوانان ایرانی نه کار می‌کنند، نه درس می‌خوانند

آمارى: ۳۰ درصد جوانان ایرانی نه کار می‌کنند، نه درس می‌خوانند

مرکز آمار واطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی نتیجه ارزیابی شاخص بیانگر سهم جوانان ۱۵-۲۴ ساله‌ای غیرشاغلیرا منتشرد كرد که ۳۰ درصد از جوانان نه در حال تحصیلهستند ونه به کسب مهارت مشغولند.

به گزارش خبرگزارى "ايلنا"، با توجه بهنتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران به محاسبه شاخصي برای جوانان در گروه سنی ۱۵-۲۴ ساله طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ پرداخته است ومحاسبات بدون در نظرگرفتن آمار جمعیت مهارت آموزان است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که طی سال‌های مورد بررسیحدود ۳۰ درصد جوانان  ۱۵ تا ۲۴ سال کشور، شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسبمهارت هم نیستند.

این گزارش می‌افزاید: براى جوانان ۲۴-۱۵ ساله طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ از ثبات نسبی برخوردار بوده ونوسانشدیدی ندارد، به طوری که نرخ مذکور در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۱.۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۲۹.۷ درصد کاهش یافته است.

طی سال‌های مورد بررسی این شاخص در مردان وزنانبه ترتیب ۰.۴ و۳.۴ درصد کاهش داشته است. هچنین می‌توان گفت سهم زنان غیرشاغل که در حال تحصیلومهارت‌آموزی هستنداز سهم کل وسهم مردان بیشتر است.

بیکاران، جوانانی که مسئولیت خانوادگی مثل نگهداریاز سالمندان یا کودکان، آنها را از ورود به بازار کار وتحصیل بازداشته است، جوانانبیمار، افرادی که فاقد مشکل مالی هستند، اما در دنبال شغلی خاص می ‌گردند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa