تنها ۴۵ درصد خبرنگاران زن، آزار واذیت‌های جنسی در جریان کار را به اطلاع مدیران ومسئولان رسانه‌ ای خود رسانده ‌اند
تنها ۴۵ درصد خبرنگاران زن، آزار واذیت‌های جنسی در جریان کار را به اطلاع مدیران ومسئولان رسانه‌ ای خود رسانده ‌اند

آمارى: ۹۰ درصدی خبرنگاران زن در ایران با آزار جنسی روبرو شدند

ماهنامه مدیریت ارتباطات در آخرین شماره‌ ای خود که دی‌ماه منتشر شده، نتایج تحقیقات خود در ارتباط با آزار جنسی خبرنگاران زن را منتشر کرده که حاکی از آمار هولناک ۹۰ درصدی آزار جنسی خبرنگاران زن در ایران است.

به گزارش روزنامه "كيهان.لندن"، این پژوهش تحت عنوان "بررسی آزارهای جنسی‌‌ای که خبرنگاران زن ایران در راه‌ تهیه‌ خبر با آن مواجه می‌ شوند" صورت گرفته واز عبارت کلی مزاحمت جنسی وآزار جنسی برای آن استفاده شده است.

اين آمار نشان داد كه ۳۶ درصد از مسئولان دولتی وغیردولتی خبرنگار زن را مورد آزار جنسی قرار دادهاند. در این آمار گزینه‌ای تحت عنوان تجاوز جنسی وجود ندارد وآماری هم در اینرابطه گرفته نشده است.

این تحقیقات با مشارکت ۵۹ خبرنگار زن از رسانه‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی واجتماعی متفاوت وباسابقه۳ تا ۲۵ سال فعالیت درحرفه‌ی خبرنگاری، انجام گرفته است. در این پژوهش آمده که نوع پوشش خبرنگاران شرکت‌کنندهمتنوع بوده است.

نتایج حاصل از این پژوهش حاکیست که ۹۰ درصد خبرنگاران زن حداقل یکبار در جریان تهیهگزارش، خبر ومصاحبه وفعالیت شغلی خود مورد آزار واذیت جنسی قرار گرفته ‌اند وعمده‌ای این آزارها با آمار ۳۶ درصدی توسط مسئولان دولتی وغیردولتیبوده است.

نتیجه این تحقیقات نشان داد، تنها ۴۵ درصد خبرنگاران زن، آزار واذیت‌های جنسی در جریانکار را به اطلاع مدیران ومسئولان رسانه‌ ای خود رسانده ‌اند که در ۳ درصد موارد واکنش مسئولان، مقصر دانستن خبرنگار بوده است.

در این پژوهش واکنش مدیران مسئول، دبیران ومسئولانرسانه‌ها به آزارها ومزاحمت‌های جنسی خبرنگاران زن، ۴۲ درصد آموزش راه‌های محافظت، ۴۲ درصد بی‌توجهی، سهدرصد مقصر دانستن خبرنگار و۱۲ درصد سایر گزینه‌ها بوده است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa