همزمان با افزایش وام ازدواج
همزمان با افزایش وام ازدواج

آمار رسمی: رشد بیش از دو برابری کودک همسری در ایران

‌معاون امور جوانان وزارت ورزش وجوانان ایران، محمد مهدی تندگویان، اعلام کرد که با توجه به افزایش وام ازدواج آمار رسمى نشان داد كه کودک همسری زیر ۱۵ سال کمی بیش از دو برابر شده است.

تندگویاندر گفت‌وگو با خبرگزاری "ایسنا" گفت: "درسال ۱۳۹۷، همزمان با افزایش مبلغوام ازدواج به ۱۵میلیون تومان، این رقم به سه هزار و۴۳۲ دخترزیر ۱۵سال رسید. براساس اعلام بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۸ همتا پایان مرداد ماه چهارهزار و ۴۶۰ دخترزیر ۱۵سال وام ازدواج دریافت کرده ‌اند".

بهگفته تندگویان،‌ انتظار می‌ رود رقم دخترانی که بدون رسیدن به بلوغ فکری وجسمی تا پایانسال متقاضی وام ازدواج می ‌شوند به حدود ۱۲ هزار نفر برسد واین بهآن معنا است که دخترانی بدون رسیدن به بلوغ فکری وجسمی متقاضی وام ازدواج شده‌ اند.

بااین وجود، این مقام دولت ایران اظهار کرد که این آمار به معنای افزایش کودک‌همسری نیستوفقط تعداد افراد زیر ۱۵سالی را که متقاضی وام ازدواج شده‌اند را بیان می ‌کندوارتباط دادن این آمار با کودک‌همسری را اقدام "سودجویان در جهت تشویش افکار عمومی"خواند.

براساس قوانین مدنی در ایران، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سالوبرای پسران ۱۵سال مشخص شده است. با این ‌حال، برخی مسئولان دولت ازازدواج‌های زیر این سنین که ثبت‌ نمی ‌شود خبر میدهند.

درينراستا، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، محمد فیضی، در اردیبهشت‌ماه گفته بود که ازدواج۴۳ هزارکودک در سنین بین ۱۰تا ۱۵ سال ثبت نشده است. به گفته او،‌ ۱۷ درصدازدواج‌های کشور مربوط به دختران زیر  ۱۸ سالاست.

شايانبتذكر است كه در سال‌های اخیر فعالان مدنی وحقوق کودک نسبت به رواج پدیده کودک‌همسریبه دلیل شرایط اقتصادی وباورهای غلط اجتماعی هشدار داده‌ اند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa