احساس طرد شدید سیاسی واجتماعی‌ در میان مردم سیستان ‌وبلوچستان وجود دارد
احساس طرد شدید سیاسی واجتماعی‌ در میان مردم سیستان ‌وبلوچستان وجود دارد

استاد دانشگاه: فرزندآوری براى اهل سنت سیستان ‌وبلوچستان مکانیسم دفاعی است

میترا عظیمی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی می‌گوید احساس طرد شدید سیاسی واجتماعی‌ در میان مردم سیستان ‌وبلوچستان آنها را ترغیب به تولید نسل وفرزندآوری بیشتر می‌کند، به‌ویژه در میان اهل سنت.

دكتر عظیمی درباره‌ی فرهنگ فرزندآوری مردم سیستان و‌بلوچستان به "انصاف نیوز" می‌گوید: "یکی از دلایل تعدد زوجین وهمچنین فرزندآوری زیاد می‌تواند ریشه در باورهای مذهبی آنها داشته باشد. اما لزوما نمی‌توان گفت دلیل آن فقط فرهنگی است، بلکه عوامل سیاسی هم دخالت دارد، مثل طرد شدید سیاسی واجتماعی که مردم این منطقه احساس می‌کنند. این امر آنها را ترغیب به تولید نسل وفرزندآوری بیشتر می‌کند، به‌ویژه در میان اهل سنت".

او می‌گوید: "مردم این منطقه با فرزند بیشتر در حقیقت احساس قدرت بیشتری دارند، وقتی با مردم آن منطقه صحبت می‌کردیم، متوجه شدیم علت این مسئله فقط فرهنگ نیست، یعنی به نوعی فرزندآوری مکانیسم دفاعی آنها به حساب می‌آید".

اين استاد دانشگاه الگوی رایج چند همسری را در منطقه تایید کرد واذعان کرد: "چند همسری در این منطقه یک الگوی رایج است. حتی در مناطق عرب‌نشین هم همسر اول به خواستگاری همسر دوم و سوم برای شوهر خودش می‌رود، این یک فرهنگ وباور عمومی است. یکی از دلایلی که این میل به چند همسری در آنجا تقویت می‌شود، فرهنگ بومی وتولید نسل بیشتر است".

دكتر عظیمی اشتغال مردم این منطقه را به قاچاق از روی ناچاری می‌داند ودرباره‌ی علل آن توضیح می‌دهد: "اینکه بگویند مردم سیستان ‌و‌بلچستان به‌لحاظ فرهنگی به کار قاچاق روی می‌آورند، کاملا غلط است. اگر به تاریخ قبل از دهه‌ی چهل نگاه کنید، مردم این منطقه کشاورزی می‌کردند، اما پس از توافقاتی که رضاخان با افغانستان بر سر رود هیرمند انجام می‌دهد، خشکسالی رخ می‌دهد وباعث می‌شود که چهره‌ی اقتصادی منطقه دگرگون شود".

وى افزود: "در حالی که این منطقه یکی از قطب‌های کشاورزی بوده ومردم زیست اقتصادی سالمی داشتند. وقتی دیگر نتوانستند کشاورزی کنند، امکان دیگری برای آنها ممکن نبود، یعنی کاری جایگزین کار قبلی نشد. پس مجبور می‌شوند، بنزين قاچاق كنند. اینکه یک پسر بچه‌ دو پیت بنزین از این طرف مرز به آن طرف می‌برد، به آن فرد دیگر قاچاقچی نمی‌گوییم، قاچاقچی به کسانی می‌گوییم که با تریلی بنزین خارج می‌کنند".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa