دست‌کم ۲۸ نفر از جمله اقلیت‌ها از اواسط ماه دسامبر سال گذشته تا کنون در ایران اعدام شدند
دست‌کم ۲۸ نفر از جمله اقلیت‌ها از اواسط ماه دسامبر سال گذشته تا کنون در ایران اعدام شدند

اسلام‌شناس ايرانى: رژيم در چهار دهه ۱۰ برابر حکومت پهلوی اعدام کرد

اسلام‌شناس ايرانى،محسن کدیور، گفت كه برآوردها نشان می ‌دهد در طول چهار دهه رژيم جمهوری اسلامی دست‌کم۲۵هزار و۴۰ نفر از مخالفان از سوی این نظام اعدام وکشته شدند واين رقم ۱۰ برابر اعدام هاىحکومت شاه پهلوى است.

محسن کدیور، شامگاهدوشنبه دوم دی‌ماه در گفت‌وگویی با "ایران اینترنشنال" ضمن اشاره به اینعدد اظهار کرد: "در دوره رهبری علی خامنه ‌ای، یعنی سه دهه اخیر جمهوری اسلامی،در مجموع ۱۱ هزار و۷۰۰ نفر از سوی نظام اعدام شده‌ اند".

به گفته کدیور،‌در دهه اول جمهوری اسلامی زمان رهبری روح‌الله خمینی بنيانگذار رژيم جمهورى اسلامىیعنی فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، تعداد اعدام‌شدگان در ایران ۱۳ هزار و۷۰۰ نفر بوده است.

او رقم کلیاعدام‌ها در ۴ دهه جمهوری اسلامی را با ۴۰ سال آخر حکومت "پهلوی" مقایسه واضافهکرد که تعداد اعدام‌های جمهوری اسلامی در این دوره یکسان "نزدیک به ۹ تا۱۰ برابر بیشتر"از حکومت پیش از خود بوده است.

این محققحوزه اسلام‌شناسی اشاره کرد که این مقایسه نشان می ‌دهد جمهوری اسلامی در گرفتنجان مخالفان ومنتقدان خود "بسیار بی‌مبالات" و"خلاف موازین شرعی"عمل کرده است واشاره كرد كه اين جمع‌بندی را بر اساس آمار "بنیاد برومند"انجام داده است.

موضوع بزرگیرقم کشته‌شدگان واعدام‌های جمهوری اسلامی پس از آن مطرح می‌ شود که روز دوشنبه دومدی‌ماه خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگاناعتراض‌های سراسری آبان‌ماه در این کشور را حدود ۱۵۰۰ نفر عنوان کرده بود.

گزارش‌هایسازمان‌های حقوق بشری واظهارات مردم در رسانه‌های اجتماعی حاکی از آن بوده است کهبسیاری از قربانیان اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه با شلیک مستقیم گلوله از سویماموران امنیتی کشته شده ‌اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa