همزمان با گرانی ونایاب‌شدن وسایل توانبخشی
همزمان با گرانی ونایاب‌شدن وسایل توانبخشی

مقام ایرانى: دولت هنوز بودجه معلولان را پرداخت نکرده است

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران، علی همت محمودنژاد، گفت در شرایطی که گرانی ونایاب‌شدن وسایل توانبخشی به مضاعف ‌شدن مشکلات معلولان منجر شده، سازمان برنامه وبودجه هنوز ۵۰ درصد بودجه قانون حمایت از معلولان را پرداخت نکرده است.

علیهمت محمودنژاد، روز یکشنبه ۲۰ بهمن در مصاحبه با خبرگزاریکار ایران "ایلنا" اعلام کرد سازمان برنامه وبودجه تنها ۵۰ درصداز بودجه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را پرداخت کرده است وعدم تخصیص بودجه کاملبرای اجرای قانون حمایت از معلولان، زندگی افراد دارای معلولیت را با چالش مواجه کردهاست.

بهگفته رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران، در شرایطی که سالانه به جمعیت معلولانایران اضافه می ‌شود، گرانی وکمبود وسایل توانبخشی که به‌خاطر تحریم‌ها قیمت آن‌ها۳ تا۴ برابرافزایش پیدا کرده، زندگی عادی افراد دچار معلولیت را با مشکل مواجه کرده است.

محمودنژادادامه داد: "گرانی وسایل توانبخشیدر کشور بیداد می ‌کند. با توجه به افزایش ۳ الی۴ برابریقیمت‌های وسایل توانبخشی بر اثر تحریم‌ها وعدم تخصیص بودجه لازم، اجرای این قانون نتوانستهاست، مشکلات افراد دارای معلولیت را برطرف کند".

برخیاز گزارش‌ها پیشتر از عدم تحقق ۸۰ درصد بودجه معلولان خبرداده بودند. برای اعتبار پیش‌بینی‌شده برای معلولان در لایحه بودجه سال ۹۹ نیزرشدی ۹درصدی در نظر گرفته شده است.

امابا توجه به عدم تحقق کامل بودجه‌های سال ۹۷ و۹۸ ونرختورم بالای ۴۰درصد، می‌ تواند به کاهش باز هم بیشتر اعتبارات معلولاندر عمل بیانجامد.

شايانبتذكر است كه قانون جامع حمایت از معلولان اردیبهشت سال گذشته برای اجرا ابلاغ شد امابه دلیل عدم اختصاص بودجه لازم اجرای آن معلق مانده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa