اتاق بازرگانی ایران قبلا اعلام كرد كه “سهم اقتصاد كشور از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است".
اتاق بازرگانی ایران قبلا اعلام كرد كه “سهم اقتصاد كشور از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است".

سخنگوی دولت ایران: ۶۰ میلیون نفر نیازمند کمک‌های معیشتی هستند

سخنگوی دولت ایران، علی ربیعی گفته است كه طرح حمایت اجتماعی ومعیشتی دولت بیش از ۱۸ میلیون خانوار ایرانی را در بر خواهد گرفت وبه احتمال زیاد شمار خانوارهایی که مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی قرار خواهند گرفت  به ۶۰ میلیون نفر می ‌رسد. گفت: برخی مناطق کشور کاملا محروم است

علی ربیعی به پرسش‌های خبرنگاران در باره طرح حمایتاجتماعی ومعیشتی دولت وهمچنین وفساد اداری و چند موضوع دیگر صحبت کرد وگفت: "برخیمناطق کشور کاملا محروم است ومددجویانی حضور دارند که همواره نیازمند بوده‌اند.زنان سرپرست خانوار وافراد دارای درآمد ثابت از جمله کارگران وبازنشستگان از جملهاین افراد هستند".

به گفته سخنگوی دولت، به احتمال زیاد شمارخانوارهایی که مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی قرار خواهند گرفت به ۶۰ میلیون نفر می‌ رسد. به گفته ربیعی این رقم بیشاز ۱۸ میلیون خانوار را در بر می ‌گیرد.

ربیعی در ادامه تاکید کرد که برای افرادی که درشمولیت دریافت حمایت‌های اجتماعی ومعیشتی دولت قرار نمی ‌گیرند، امکان اعتراض وجوددارد و"فرمانداران، بخشداران، ستاد اجرایی وزارت کار وسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزیدر هماهنگی با هم بادقت وباسرعت به اعتراضات رسیدگی خواهند کرد".

سخنگوی دولت افزود: "سناریوهای مختلف در اینزمینه مطرح است تا ما بتوانیم رقم قابل توجهی برای حمایت‌های اجتماعی ومعیشتی تخصیصدهیم. در این خصوص بانک مرکزی آثار تورمی سناریوهای مختلف را بررسی کرده است وما ملاحظاتیخواهیم داشت که آثار تورمی با توجه به شیوه پرداخت ونوع هزینه کرد، به حداقل برسد".

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی پیرامون اظهارات اخیر روحانی در رابطه با دومیلیاردی که دولت آمریکا مصادره کرده گفت: یک میلیارد و۸۰۰ میلیون دلار میلیارد دلار اوراق خریداری‌شده در دولت بعد از آقای خاتمی بوده واین اوراق نزد موسسه‌ای جهت سرمایه‌گذاری خریداری شده که آن موسسه اخطار داده که این پول را بردارید اما براساس این اخطار پول در زمان مربوطه برداشته نشده است".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa